bismillah

I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Det Muslimska Hemmet - 40 rekommendationer

 Bok av Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

Bismillaah Rahmaan Raheem
I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

All pris till Allah, vi prisar Honom och söker Hans hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd från Allah mot det onda från oss själva och från våra onda handlingar. Den som Allah visar vägen, kan inte bli vilseledd, och den som blir vilseledd kan inte vägledas. Jag vittnar om att det inte finns någon Gud förutom Allah och jag vittnar om att Muhammads är Hans slav och Sändebud

Hemmet är en välsignelse.

Allaah säger: "And Allaah has made for you in your homes an abode…" [al-Nahl 16:80]

Ibn Katheer (må Allah vara barmhärtig mot honom) sade: "Här har Allah, må Han bli lovad och prisad, visat barmhärtighet mot sina slavar: Han har gett dem hem som är en trygg boning för dem, dit dom drar sig tillbaka samt ger dem skydd och många andra fördelar."

Vad representerar hemmet för var och en av oss? Är det inte den plats dit han går för att äta, njuta av samvaron med sin fru, sova och vila? Är det inte den plats där han kan vara ifred och umgås med sin fru och sina barn?

Är inte hemmet den plats som erbjuder skydd för kvinnan? Allah säger till oss: "Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden..." [al-Ahzaab 33:33]

Om du tänker på dom som är hemlösa, som bor på härbärgen, eller på gatorna, eller som flyktingar i tillfälliga läger, då kanske du förstår vilken enorm välsignelse det är att ha ett eget hem. Om du lyssnar till vad en nödställd hemlös säger, "Jag har ingenstans att bo, ingen trygg plats att stanna på. Ibland sover jag i trappuppgångar, ibland i parker eller under broar, jag förvarar mina kläder i en bil" då kanske du förstår vilken oro det skapar i en människa att inte ha ett eget hem.

När Allah straffade Judarna av banu Nadeer tog Han ifrån dom deras hem, Allah säger:  

"Det är Han som förmådde dem av efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser som förnekade sanningen, att överge sina hem vid den första [stora] mönstringen..."

Sen sade Han:  

"...Men Guds hårda slag drabbade dem från ett håll som de inte hade räknat med, och Han injagade [sådan] skräck i deras hjärtan att de raserade sina hem med egna händer - och de troende [rev vad som återstod]. Lär av detta, ni som ser klart!" [al-Hashr 59:2].

Det finns många skäl till att den troende skall se till att ställa sitt hem till rätta och upprätthålla en islamisk ordning.

För det fösta: Skydda sig själv och sin familj från elden, hålla dem ifrån de brännande straffen:

"TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar [vakar över, änglar] som aldrig brister i lydnad för Gud, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem." [al-Tahreem 66:6].

För det andra: Det stora ansvar som familjens överhuvud har som han? sedan skall stå till svars för på Domedagen.

Profeten (frid över honom) sade: "Allah kommer att fråga varje herde (den ansvariga i familjen) om hans flock (de som han bär ansvar över), ifall han tog hand om dem eller om han försummade dem."

För det tredje: Hemmet är den plats där man söker skydd, håller sig borta ifrån ondska samt skyddar andra från sin egen ondska. Det är ett skydd som islam har fastställt i tider av fitnah.
Profeten (frid över honom) sade: "Välsignad är den som kontrollerar sin tunga, vars hus är tillräckligt för honom, och den som gråter över sina synder."
 Profeten (frid över honom) sade: "Det finns fem saker, den som gör något av dessa fem saker, kommer att finna Allah vid sin sida. Att besöka de sjuka, att gå ut i Jihad, att tillrättavisa och respektera sin ledare, eller att sitta i sitt hem så att folk är skyddade ifrån honom och han är skyddad från folket."
 Profeten (frid över honom) sade: " Det säkraste för en människa i tider av fitnah är att han stannar i sitt hem."

Muslimer kan se fördelen med detta råd när han bor i ett främmande land där han inte kan göra så mycket för att förändra all ondska runt omkring honom. Då kommer han att ha ett skydd, när han kommer hem, hemmet kommer att skydda honom från att begå handlingar som är haram eller från att titta på saker som är haram, och det kommer att skydda hans fru från hänsynslöst uppvisande av nakenhet, och det kommer att skydda hans barn från dåligt sällskap.

För det fjärde: Folk spenderar den största delen av sin tid i sina hem, speciellt ifall det är väldigt varmt eller kallt, eller när det regnar, tidigt och sent på dagen, efter skolan eller arbetet, så denna tid bör man spendera till dyrkan och sysselsätta sig med saker som är halal, annars spenderar man tiden med att fela.

För det femte och det viktigaste, att uppmärksamma sitt eget hem är det viktigaste när det kommer till att bygga upp ett muslimskt samhälle, för samhället formas av familjerna i husen och familjen är husets grund stenar.. Familjer formar grannskap och grannskap formar samhället. Om grunden är stabil så kommer samhället att baseras på Allahs lagar. Det muslimska hemmet kommer att producera pelare i samhället som kommer att forma och vägleda det till den rätta vägen, så som sökare av kunskap, uppriktiga mujaahideen, rättrogna fruar, omsorgsfulla mödrar osv.

Eftersom detta ämne är så viktigt, och våra hem är fulla av brister och ondska och exempel av nonchalans, så leder detta till en mycket viktig fråga:


På vilket sätt skall man forma dessa hem?

Denna Bok innehåller råd i detta ämne. Må Allah låta oss dra nytta av dem, och må det leda till att Muslimer börjar anstränga sig för att skapa muslimska hem.
Alla de följande råden kretsar runt två saker: att etablera det som är rätt och gott och att undvika det onda genom att göra sig av med det som kan leda till att ondskan kommer in i våra hem.

Hur skall vi forma våra hem?

(1) Att välja en god hustru

”OCH VÄLJ hustru eller man bland dem av er som är ensamstående och bland dem av era manliga eller kvinnliga slavar som är lämpade för äktenskap. Är de [som ert val faller på] fattiga skall Gud i Sin godhet sörja för deras [behov]; Gud når överallt, vet allt.” [al-Noor 24:32].

Husets man måste välja en rättrogen och passande fru baserat på följande villkor som finns beskrivna i många ahadith:

"En kvinna kan bli gift av fyra olika anledningar: hennes rikedom, hennes härkomst, hennes skönhet eller hennes religion. Välj den kvinna som är religiös, må din hand bli täckt av damm [må du ha framgång]!" (Enad om).

"Denna värld är en tillfällig bekvämlighet, och den största lyckan i detta liv är en rättrogen fru" (Berättad av Muslim, 1468).

"Låt alla av er ha tacksamhet i era hjärtan, en tunga som är upptagen med ihågkommande till Allah och en troende fru som hjälper honom i livet." (Reported by Ahmad, 5/282, and al-Tirmidhi and Ibn Maajah from Thawbaan. Saheeh al-Jaami', 5231).

Enligt en annan rapport: "En rättrogen fru som hjälper dig med dina världsliga och religiösa affärer är den bästa skatten någon kan ha." (Berättad av al-Bayhaqi. Saheeh al-Jaami', 4285).

"Gift dig med den som är kärleksfull och fertil, för jag kommer att vara stoltare än de profeter som varit före mig över erat stora antal på Domedagen." (Berättad av Ahmad. Saheeh al-Irwa', 6/195).

"Jag råder er till att gifta er med oskulder, för deras sköte är friskare, deras munnar är sötare och de nöjer sig med mindre." Enligt en annan rapport: "… och de är mindre benägna att bedra." (Berättad av Ibn Maajah. Al-Silsilah al-Saheeh, 623).

Precis som en rättrogen fru är en av de fyra grunderna till lycka, så är en dålig fru en av de fyra grunderna till olycka, Så som det är sagt i en saheeh hadith: "En av grundstenarna till lycka är en rättrogen fru, när du ser på henne känner du dig nöjd, och när du är bortrest så känner du att du kan lite på henne beträffande henne själv och dina egendomar. Och en av grundstenarna till olycka är en dålig fru, när du ser henne känner du dig upprörd, hon attackerar dig verbalt, och när du är bortrest, så känner du att du inte kan lite på henne beträffande henne själv och dina egendomar.."

Å andra sidan, så är det också viktigt att se till den blivande makens situation, och att godta hans frieri under dessa villkor:

Profeten (frid över honom) sade "Om det kommer någon till er vars religion och karaktär gör dig nöjd, gift då bort din dotter till honom, annars kommer det att bli fitnah och stor förödelse i landet."
Alla de ovanstående sakerna måste uppnås genom att fråga de rätta frågorna, verifiera fakta, samla information och kolla referenser, så att inte hemmet kommer att bli korrupt och förstört.
Den rättrogna mannen och den rättrogna kvinnan kommer tillsammans att bygga ett rättfärdigt hem, eftersom

”Ur den goda jorden spirar med dess Herres vilja [rik] växtlighet, men den magra bär inte skörd annat än med stor möda. Så förtydligar Vi budskapen för de tacksamma.” [al-A'raaf 7:58].

(2) Sträva efter att vägleda sin fru

Om ens fru är rättfärdig, så är detta en välsignelse, och detta är från Allahs frikostighet. Om hon inte är rättfärdig, så är det mannens plikt att sträva efter att vägleda henne. Något av följande scenario kan uppkomma:
En man kanske gifter sig med en kvinna som inte är religiös, för att han själv kanske inte heller var det i början, eller så har han gift sig med hopp om att han kan vägleda henne, eller under press från sina släktingar, i dessa fall så måste han verkligen försöka att vägleda henne.
En man måste också förstå att vägledning kommer från Allah, och Allah är den som ändrar människor. En av Hans välsignelser för hans slav Zakariya var: "… - Vi gjorde nämligen hans hustru fruktsam.…" [al-Anbiya' 21:90].

Denna avvänjning eller omformning kan ha varit fysisk eller religiös. Ibn 'Abbaas sade: "Hon var torftig och kunde inte få barn, sen fick hon ett barn." 'Ataa' sade: "Hon var elak i sin tunga, och Allah ändrade henne."
Det finns olika sätt att vägleda eller ändra sin fru, så som:
Vara uppmärksam på att rätta hennes dyrkan till Allah i alla avseenden. Vi kommer att diskutera detta i detalj nedan.

Sträva efter att stärka hennes tro, så som:
1. Uppmuntra henne till att göra qiyaam al-layl (natt bön)
2. Uppmuntra henne till att läsa Koranen.
3. Uppmuntra henne till att memorisera adhkaar och komma ihåg de rätta tiderna och tillfällena när de skall sägas.
4. Uppmuntra henne till att ge allmosor
5. Uppmuntra henne till att läsa lärorika islamiska böcker
6. Uppmuntra henne till att lyssna på lärorika islamiska kassetter som ökar hennes kunskaper och stärker hennes Imaan och fortsätta med att förse henne med dessa kassetter.
7. Välj goda, troende vänner till henne, som hon kan binda starka systerliga band till, vilka ger henne goda råd och hjälper henne att stärka hennes imaan.
8. Skydda henne från ondska och stäng alla dörrar som kan leda till ondska, håll henne borta från dåligt sällskap och dåliga platser.
Skapa en atmosfär av tro i hemmet.

(3) Gör hemmet till en plats för åkallan till Allah

Profeten (frid över honom) sade: "Likheten mellan ett hus där Allah är dyrkad och det huset där Allah inte dyrkas är som likheten mellan det som lever och det som är dött, i angiven ordning."
Vi måste göra våra hem till en plats där vi kommer ihåg Allah på alla sätt, oavsett om det är i våra hjärtan, verbalt, under bön, när vi läser Koranen, när vi diskuterar islamiska angelägenheter, eller när vi läser olika islamiska böcker.

Hur många Muslimska hem är idag döda på grund av att det inte sker någon ihågkommande av Allah, så som hadithen nämnde. Hur skall de kunna vara om allt som hörs där inne är Satans musik med instrument och sång, skvaller, baktala och förtal?
Hur skall de vara när de är fyllda av ondska och synder, när de umgås tillsammans män och kvinnor, vilket är haram och detta hänsynslösa uppvisande släktingar emellan som inte är mahram eller grannar som kommer in i hemmet hur som helst?
Hur kan änglarna komma in i ett sådant hem?
Återuppliva ditt hem med all sorts dhikr, må Allah visa dig barmhärtighet!

(4) Gör ditt hem till en qiblah

Vad som menas är att du ska göra ditt hem till ett ställe av dyrkan.
Allaah säger: "Och Vi ingav Moses och hans broder att låta sitt folk i Egypten inrätta bostäderna [så att bönen kunde förrättas där och orientera dem] i böneriktningen och uppmana dem att förrätta bönen [i hemmen] och [befallde Moses] att förkunna för de troende det glada budskapet ["Guds hjälp är nära"]." [Yoonus 10:87].

Ibn 'Abbaas sade: "De beordrades att ta deras boningar till en plats att be på"
Ibn Katheer sade: "Detta - och Allah vet bäst - var på grund av intensiteten av de prövningar som de fick utstå från Farao och hans folk. De blev beordrade att utföra mycket bön, som Allah säger: "TROENDE! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen!..." [al-Baqarah 2:153], och det var rapporterat i en hadith att Allas Sändebud (frid över honom), brukade be när han var bekymrad över någonting."

Detta förklarar hur viktigt det är med dyrkan i hemmet, speciellt under dessa tider när muslimerna är svaga, det finns många platser där muslimerna inte kan be offentligt framför kuffar. I detta sammanhang bör vi tänka på Maryams mihraab, som var hennes plats för bön, som Allah säger: "... Var gång Sakarias besökte henne i helgedomen, fann han henne försedd med föda..." [Aal 'Imraan 3:37]

Sahaabah (må Allah vara nöjd med dem) var angelägna att be i sina hem - förutom de obligatoriska bönerna som de utförde i moskén - det finns en rörande berättelse om detta. Mahmood ibn al-Rabee' al-Ansaari berättade att 'Utbaan ibn Maalik, som var en av profetens (frid över honom) kompanjoner från Ansar som närvarade vid Badr, han kom till Profeten (frid över honom) och sade: " ”Jag håller på att förlora min syn, och jag leder mitt folk i bönen. När det regnar blir dalen mellan mig och dem fylld av vatten och jag kan inte ta mig till moskén för att leda dom i bönen. O Allahs Sändebud, jag skulle önska att du kom och bad i mitt hus så jag kan göra det till en plats att be på." Profeten (frid över honom) sade, "Jag skall göra det, Insha Allah." 'Utbaan sade: "Nästa dag kom profeten (frid över honom) och Abu Bakr. Profeten (frid över honom) bad om tillåtelse att komma in i huset, och jag gav honom min tillåtelse. Han satte sig inte ned förrän han kommit in, därefter sade han: ”På vilken plats vill du att jag ska be i ditt hus?” Jag visade honom ett hörn i huset, då ställde han sig upp, sade takbeer, och vi ställde oss på rad bakom honom. Han gjorde två rak´ah och sade salaam i slutet av bönen." (Berättad av al-Bukhaari, al-Fath, 1/519)

(5) Själslig träning för familjemedlemmarna i huset

'Aa'ishah (må Allah vara nöjd med henne) sade: "Allahs Sändebud (frid över honom) brukade be qiyaam på natte och när han bad witr brukade han säga, ´Gå upp och be witr, O 'Aa'ishah'" (Reported by Muslim, Muslim bi Sharh al-Nawawi, 6/23).

Profeten (frid över honom) sade: "Må Allah visa barmhärtighet mot den man som går upp på natten och gör bön, därefter väcker han sin fru till bön, och om hon vägrar kastar han vatten i hennes ansikte." (Reported by Ahmad and Abu Dawood. Saheeh al-Jaami', 3488).

Att uppmuntra sin fru till att ge allmosor är ett annat sätt att stärka hennes tro. Detta är oerhört viktigt vilket profeten (frid över honom) uppmuntrade när han sade, "’’Oh kvinnor! Ge allmosor, då jag har sett att majoriteten av innevånarna i Helveteselden var ni (kvinnor)." (Berättad av al-Bukhaari, al-Fath, 1/405).
En idé är att ha en låda hemma som man kan lägga pengar i till de fattiga och behövande: det som läggs i lådan tillhör dem, för det är deras kärl i det muslimska hemmet.

Om en i familjen ser en annan familjemedlem fasta så kan det motivera dem andra att fasta på al-Ayyaam al-Beed (den 13:e, 14:e och 15:e i varje Hijri månad), Måndagar och Torsdagar, Taasoo'aa' och 'Aashooraa' (den 9:e och 10:e av Muharram), 'Arafaah, och ofta i Muharram och Sha'baan.

(6) Uppmärksamma adkhaar och Sunnah du'aa's som har med hemmet att göra

Adkhaar innan man går in i sitt hem:

Muslim rapporterade i sin saheeh att Profeten (frid över honom) sade: "När någon av er gå in i hemmet och nämner Allahs namn när han går in och när han äter, säger Shaytaan: 'Jag har ingen plats att vara på och ingenting att äta här. 'Om han går in och inte nämner Allahs namn, säger Shaytaan, 'Jag har en plats att stanna på.' Om han inte nämner Allahs namn när han skall äta, säger Shaytaan, 'Jag har en plats att stanna på och mat att äta.'" (Berättad av Imaam Ahmad, al-Musnad, 3/346; Muslim, 3/1599).

Abu Dawood rapporterade i sin Sunan att Profeten (frid över honom) sade: "Om en man går ut ur sitt hem och säger, 'Bismillaah, tawakkaltu 'ala Allaah, laa hawla wa laa quwwata illaa Billaah (I Allahs namn, Jag sätter min tillit till Allah, det finns ingen hjälp och ingen styrka förutom hos Allah),' det kommer att sägas till honom, 'Detta kommer att ta hand om dig, du är vägledd, du har vad du behöver och du är skyddad.' Shaytaan kommer att hålla sig borta från honom, och en annan shaytan kommer att säga till honom, 'Vad kan du göra med en man som är vägledd, välförsörjd och skyddad?'" (Berättad av Abu Dawood och al-Tirmidhi. Saheeh al-Jaami', nr. 499)

Siwaak

Imaam Muslim rapporterade i sin Saheeh att 'Aa'ishah (må Allah vara nöjd med henne) sade: "När Profeten (frid över honom) kom in i sitt hem, var det första han gjorde att använda siwaak." (Berättad av Muslim, Kitaab al-Tahaarah, kapitel 15, nr. 44).

(7) Att kontinuerligt recitera Soorat al-Baqarah i huset som skydd från Shaytaan

Det finns flera ahadith angående detta, som:

Profeten (frid över honom) sade:" Gör inte era hus till gravar. Shaytaan flyr från de hem där Soorat al-Baqarah reciteras." (Rapporterad från Muslim, 1/539)

Profeten (frid över honom) sade: "Recitera Soorat al-Baqarah i era hem, för Shaytaan kommer inte in i hus där Soorat al-Baqarah reciteras." (Berättad av al-Haakim i al-Mustadrak. 1/561; Saheeh al-Jaami', 1170).
Angående fördelarna av de sista två aayaat av denna surah, och effekten när dessa reciteras i hemmet sade Profeten (frid över honom): "Allaah skrev ett dokument två tusen år innan Han skapade himlarna och jorden, vilken förvaras nära Tronen, och han uppenbarade två aayaat från den vilka Han avslutade Soorat al-Baqara med. Om dessa reciteras i hemmet tre nätter i följd, så kommer Shaytaan inte närma sig det." (Rapporterad från Imaam Ahmad i al-Musnad, 4/274, och andra Saheeh al-Jaami', 1799).

(8 ) Utbilda familjen

Detta är obligatoriskt för mannen i huset, en uppgift som han måste göra enligt Allahs order, när Han säger: "TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle..." [al-Tahreem 66:6]. Denna aayah är den elementära principen angående utbildning och uppfostran av familjen, och att uppmuntra dem till att göra det som är gott och förbjuda det dom är ont. Här följer några kommentarer av denna ayaah från mufassireen.

Qutaadah sade: "Han bör beordra dem att lyda Allah, och förbjuda dem att visa Honom olydnad, och befalla dem i enlighet med Allahs order samt hjälpa dem att uppfylla dem."
Dahhaak och Muqaatil sade: "Det är en Muslims plikt att utbilda sin familj, vilket även inkluderar släktingar och kvinnliga slavar, lära dem det Allah har föreskrivit för dem och det Han har förbjudit."
'Ali (må Allah vara nöjd med honom) sade: "Lär dem och disciplinera dem."
Al-Tabari (må Allah vara barmhärtig mot honom) sade: "Vi måste lära våra barn och fruar religionen och godhet, och det dem är i behov av utav god moral. Om profeten (frid över honom) brukade yrka på vikten av att lära de kvinnliga tjänarna, som var tjänare, vad tror du då gäller dina barn och dina fruar, som är fria?

Al-Bukhaari (må Allah vara barmhärtig mot honom) sade i sin Saheeh: "Kapitel; en man utbildar sina kvinnliga tjänare och fru." Så citerade han en hadith från Profeten (frid över honom): "Det finns tre som kommer att få två belöningar: … en man som har en kvinnlig slav som han lär gott uppförande och han lär henne noggrant, och han lär henne kunskap och han lär henne noggrant, sen friger han henne och gifter sig med henne: han kommer att få två belöningar."
Ibn Hajar (må Allah visa honom barmhärtighet) sade, angående denna hadith: "Detta Kapitel handlar framför allt om kvinnliga slavar, och jämförelsevis även till fruar, alltså att lära sin fru hennes plikter mot Allah och Allahs Sändebuds sunnah är helt klart viktigare än att lära sina kvinnliga slavar."

I dimman av alla mannens aktiviteter, jobb och andra åtaganden, kanske han glömmer bort att ge tid till att lära sin fru. En lösning kan vara att han avsätter tid för sin familj, och även för andra så som släktingar. Han kan hålla en studiecirkel i hemmet. Han kan se till att alla får reda på tiden för dessa möten och uppmuntra dem att delta, så att det blir ett regelbundet åtagande för honom och för dem. Liknande fanns även på Profetens (frid över honom) tid.

Al-Bukhaari (må Allah visa honom barmhärtighet) sade: "Kapitel: Kan kvinnorna tilldelas en dag som endast är till för dem att söka kunskap på?” och han citerade en hadith av Abu Sa'eed al-Khudri (må Allah vara nöjd med honom): "Kvinnorna sade till Profeten (frid över honom): 'Männen tar alltid all plats och vi kan inte nå dig, så ge oss en egen dag så att vi kan komma till dig.' Så han gav kvinnorna en egen dag så att han kunde träffa dem och lära dem."

Ibn Hajar sade: "en liknande rapport var berättad av Sahl ibn Abi Saalih från Abu Hurayrah som berättar att Profeten (frid över honom) sade: 'Det avtalade mötet kommer att ske i huset hos den och den, och han träffade dem och talade till dem.'"

Vad vi har lärt oss av detta är att kvinnorna skall utbildas i sina hem, och vi ser hur angelägna Sahabas kvinnor var i att söka kunskap. Att bara ge männen möjligheter till utbildning är ett allvarligt fel som begås av föreläsare och män som är ansvariga för familjens utbildning.
En del av er läsare kanske frågar, om vi sätter en dag åt sidan enbart för att söka kunskap, och talar om detta för familjen - vad skall vi studera under dessa sammankomster? Vart skall vi börja?

Jag föreslår att ni börjar med någonting enkelt som ni kan undervisa era familjer med, ni kan använda er av följande böcker:

Tafsser av al-'Allaamah Ibn Sa'di, titel Tayseer al-Kareem al-Rahmaan fi Tafseer Kalaam al-Mannaan, denna bok finns i sju volymer och är skrivet med ett enkelt språk; ni kan läsa den eller lära er några soorahs och delar ifrån den.
Riyaadh al-Saaliheen - ni kan diskutera ahadith, läsa fotnoterna och prata om vad ni kan lära er från dessa ahadith. Ni kan även referera till boken Nuzhat al-Muttaqeen.
Hasan al-Uswah bimaa thubita 'an Allaahi wa Rasoolihi fi'l-Nuswah, av al-'Allaamah Siddeeq Hasan Khaan.

Det är även viktigt att lära kvinnorna några ahkaam från fiqh, så som regler om tahaarah (renhet), menstruation och blödning efter barnafödsel, salat, zakat, fasta och hajj, om hon kan åka dit. Några av reglerna om mat och dryck, kläder och utsmyckningar, sunnah al-fitrah, regler angående mahram (vem som är mahram och vem som inte är det), regler om sång och fotografier, osv. En viktig källa till denna information är de lärdas fatawor (uttalanden), så som de fatwasamlingar som sammanställts av Shaykh 'Abd al-'Azeez ibn Baaz och Shaykh Muhammad ibn Saalih al-'Uthaymeen, och andra lärda, oavsett om dessa är i skriven form eller ljudfil.

En annan sak som kan ingå i kursplanen för kvinnor och familjemedlemmar är att påminna dem om lektioner eller föreläsningar givna av pålitliga lärda som de kan delta i. På så sätt får de lite variation på utmärkta källor av kunskap. Man kan ta reda på ifall det finns speciella dagar endast för kvinnor på biblioteket eller på en islamisk bokhandel, och då ta dem dit, men det måste ske inom ramarna av sharee'ah [dvs korrekt hijaab m.m]

(9) Bygg upp ett islamiskt bibliotek i ditt hem.

En annan sak som kommer att underlätta i utbildande av din familj och till att utveckla en förståelse i religionen vilket leder till att de lättare kan hålla fasta vid de islamiska reglerna, det är att bygga upp ett islamiskt bibliotek i hemmet. Det behöver inte vara väldigt omfattande; det som är viktigt är att välja bra böcker, placera dem på en plats där de är lätt tillgängliga och att uppmuntra familjemedlemmarna till att läsa dem.
Du kan placera böckerna i ett hörn i vardagsrummet, på en lämplig plats i sovrummet eller i gäst rummet detta kommer att underlätta för familjen att läsa regelbundet.

För att kunna bygga upp ett bibliotek ordentligt - Allah älskar saker som görs ordentligt - så bör du sortera böckerna i olika kategorier så att familjen lätt kan hitta ett speciellt ämne och barnen kan använda böckerna till sina studier. Du bör också se till att ha böcker för olika åldersgrupper, så att unga och gamla, kvinnor och män kan ha nytta av dem. Du skall även ha böcker som du kan ge till dina gäster, barnens vänner och bekanta, men försök att välja böcker som är presenterade på ett ingivande sätt, skrivna med tydliga källanvisningar till ahadith mm. Du kan också fråga de som är kunniga inom islamisk litteratur för att få goda råd om vilka böcker du bör välja. Ett sätt att hjälpa familjen att hitta rätt bok är att organisera dem ämnesvis, med tafseer böcker på en hylla, hadith böcker på en annan, fiqh på den tredje hyllan osv. En i familjen kan göra ett alfabetiskt register av biblioteket, för att göra det lättare att hitta en bok.

De som vill ta fasta på denna idé kanske frågar vilka böcker de bör välja. Här är några förslag på bra böcker;

Tafseer;
Tafseer Ibn Katheer
Tafseer Ibn Sa'di
Zubdat al-Tafseer av al-Ashkar
Badaa'i' al-Tafseer av Ibn al-Qayyim
Usool al-Tafseer av Ibn 'Uthaymeen
Lamahaat fi 'Uloom al-Qur'aan av Muhammad al-Sabbaagh

Hadith
Saheeh al-Kalim al-Tayyib
'Aml al-Muslim fi'l-Yawm wa'l-Laylah (or: Al-Saheeh al-Musnad min Adhkaar al-Yawm wa'l-Laylah)
Riyaadh al-Saaliheen och dess förklaringar Nuzhat al-Muttaqeen
Mukhtasar Saheeh al-Bukhaari av al-Zubaydi
Mukhtasar Saheeh Muslim av al-Mundhiri and al-Albaani
Saheeh al-Jaami' al-Sagheer
Da'eef al-Jaami' al-Sagheer
Saheeh al-Targheeb wa'l-Tarheeb
Al-Sunnah wa Makaanatuhaa fi'l-Tashree'
Qawaa'id wa fawaa'id min al-Arba'een al-Nawawiyyah av Naazim Sultaan
'Aqeedah
Fath al-Majeed Sharh Kitaab al-Tawheed
A'laam al-Sunnah al-Manshoorah av al-Hakami
Sharh al-'Aqeedah al-Tahhaawiyyah, av al-Albaani
Ashraat al-Saa'ah av Dr. Yoosuf al-Waabil

Fiqh
Manaar al-Sabeel av Ibn Duwiyyaan
Irwa' al-Ghaleel av al-Albaani
Zaad al-Ma'aad
al-Mughni av Ibn Qudaamah
Fiqh al-Sunnah [finns även med Engelsk översättning]
Al-Mulakhkhas al-Fiqhi av Saalih al-Fawzaan
Samling av Fatwa av olika lärda ('Abd al-'Azeez ibn Baaz, Muhammad Saalih al-'Uthaymeen, 'Abd-Allaah ibn Jibreen)
Sifat Salaah al-Nabi (frid over honom) av Shaykh al-Albaani and Shaykh 'Abd al-'Azeez ibn Baaz [Finns på engelska under titeln The Prophet's Prayer Described]
Mukhtasar Ahkaam al-Janaa'iz av al-Albaani
Gott uppförande och renande av själen:
Tahdheeb Madaarij al-Saalikeen
Al-Fawaa'id
Al-Jawaab al-Kaafi
Tareeq al-Hijratayn wa Baab al-Sa'aadatayn
Al-Waabil al-Sayib
Raafi' al-Kalim al-Tayyib av Ibn al-Qayyim
Lataa'if al-Ma'aarif av Ibn Rajab
Tahdheeb Maw'izat al-Mu'mineen
Ghadhaa' al-Albaab
Seerah och biografier
Al-Bidaayah wa'l-Nihaayah av Ibn Katheer
Mukhtasar al-Shamaa'il al-Muhammadiyyah av al-Tirmidhi
Al-Raheeq al-Makhtoom av al-Mubaarakpoori [finns på engelska]
Al-'Awaasim min al-Qawaasim av Ibn al-'Arabi, ed. av al-Khateeb och al-Istanbooli
Al-Mujtama' al-Madani (2 voly.) av Shaykh Akram al-'Umari [finns på engelska under titeln Madinan Society at the Time of the Prophet (frid över honom)
Siyar A'lam al-Nubala'
Minhaj Kitaabat al-Taareekh al-Islaami av Muhammad ibn Saamil al-Salami

Det finns många andra bra böcker om olika ämnen, så som böcker av:
Shaykh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhaab
Shaykh 'Abd al-Rahmaan ibn Naasir al-Sa'di
Shaykh 'Umar Sulaymaan ibn Ashqar
Shaykh Muhammad ibn Ahmad ibn Ismaa'eel al-Muqaddim
Prof. Muhammad Muhammad Husayn
Shaykh Muhammad Jameel Zayno
Prof. Husayn al-'Awayishah's books om al-Raqaa'iq (syftar till att stärka tron, Imaan och göra hjärtat mjukare)
Al-Eemaan av Muhammad Na'eem Yaaseen
Al-Walaa' wa'l-Baraa' av Shaykh Muhammad Sa'eed al-Qahtaani [finns på engelska]
Al-Inhiraafaat al-'Aqdiyyah fi'l-Qarnayn al-Thaani 'Ashara wa'l-Thaalith 'Ashara av 'Ali ibn Bukhayt al-Zahraani
Al-Muslimoon wa Zaahirat al-Hazeemah al-Nafsiyyah av 'Abd-Allaah al-Shabaanah
Al-Mar'ah bayn al-Fiqh wa'l-Qaanoon av Mustafa al-Sibaa'i
Al-Usrah al-Muslimah amaam al-video wa'l-tilifiziyon av Marwaan Kijik
Al-Mar'ah al-Muslimah I'daadaatuhaa wa mas'ooliyaatuhaa av Ahmad Abu Bateen
Mas'ooliyat al-Abb al-Muslim fi Tarbiyat Waladihi av 'Adnaan Baahaarith
Hijaab al-Muslimah av Ahmad al-Baaraazi
Wa Jaa'a Dawr al-Maajoos av 'Abd-Allaah Muhammad al-Ghareeb
Böcker av Shaykh Bakr Abu Zayd
Abhaath al-Shaykh Mashoor Hasan Salmaan

De finns många andra användbara och bra böcker - de vi har tagit upp här är bara några exempel och inte alls någon komplett lista. Det finns även många bra broschyrer och häften, men det skulle ta för lång tid att nämna allt som finns att läsa. Man får råd fråga andra och tänka efter själv. Den som Allah önskar gott till, den hjälper Han att finna förståelse om Hans religion.


(10) Samling utav Audiolektioner i hemmet

En kassettbandspelare/mp3 hemma kan användas till gott eller ont. Hur kan vi använda den för att göra Allah nöjd?
En av sätten att uppnå gott är att ha ett audio bibliotek i hemmet som innehåller islamiska lektioner från lärda, fuqaha, khateebs och predikanter.
Att lyssna på Koran recitationer, exempelvis de som spelats in under Taraaweeh bönerna, kommer att ha en god inverkan på familjemedlemmarna, om det så är genom att de imponeras av innebörden av Koranens ord, eller att det hjälper dem att lära sig Koranen utantill när de lyssnar på samma kassett flera gånger.

Det kommer att skydda dem från att lyssna på musik och sånger från Shaytaan, för det är inte rätt att orden av al-Rahmaan (Allah) blandas med musiken från Shaytaan i de troendes hjärtan.

Kassetter med Fatwa kan ha en god effekt på familjemedlemmarna genom att de hjälper dem att förstå de olika reglerna, som är av betydelse i det dagliga livet. Vi rekommenderar att lyssna på kassetter med fatwa från lärda tex.; Shaykh 'Abd al-'Azeez ibn Baaz, Shaykh Muhammad Naasir al-Deen al-Albaani, Shaykh Muhammad al-'Uthaymeen, Shaykh Saalih al-Fawzaan, och andra pålitliga lärda.

Muslimerna måste också tänka på från vilka de tar fatwa, för dessa fatwa är en del av religionen så var vaksam över vem du tar din religion ifrån. Du skall ta religionen från den som är känd för att vara rättrogen och from, som baserar sina fatwa på starka ahadith, en som inte följer en av de fyra rätt skolorna blint, som följer de pålitliga bevisen, som håller fast vid medelvägen utan att vara extrem eller eftergiven. OM du frågar den Nåderike;
 
" …Han, den Nåderike! Rikta därför dina frågor om Honom till En som är väl underrättad!" [al-Furqaan 25:59].

Lyssna på lektioner som strävar efter att öka medvetandet hos ummat, upprätta bevis och ta avstånd från det onda, är stärkande för hela familjens personliga utvecklande.
Det finns många kassetter och lektioner, och muslimerna behöver känna till vad som kännetecknar pålitlig metodik för att kunna urskilja de pålitliga lektionerna ifrån andra och leta efter de rätta föreläsarna, så att de kan lyssna på dem och känna att dess budskap är islamiskt korrekta.

Här kommer några av dess kännetecken:
• Föreläsaren skall vara en som följer den Räddade Gruppens aqeedahn, Ahl al-Sunnah wa'l-Jamaa'ah, hålla fast vid sunnah och förkasta bid'ah. Den som talar bör vara måttlig, inte extrem och inte "mild".
• Han skall basera sina uttalanden på starka ahadith, och vara vaksam över svaga och påhittade ahadith.
• Han bör ha insyn i folkets situation och ummaht verklighet, han skall erbjuda passande lösningar för olika problem, ge folket vad de behöver.
• Han bör tala sanning och inte yttra falskheter eller behaga människorna med det som väcker Allahs vrede.

Vi kan se att kassetter för barn har en stor inverkan på dem, de kan hjälpa dem att lära sig Koranen genom att lyssna på barn som reciterar olika suror, eller olika dua för olika tillfällen, islamiskt uppförande, eller nasheeds (religiösa "sånger" utan instrument) med bra budskap, osv.

Att organisera kassetterna i lådor, hjälper till för att hitta dem lättare, det kommer också att skydda dem från att bli förstörda eller komma i små barns händer. Vi bör ge bort eller låna ut kassetterna till andra som vi känner för att på så sätt hjälpa andra att utöka deras kunskaper, efter att du lyssnat på dem. Att ha en kassettbandspelare i köket är användbart för kvinnan i huset då kan hon lyssna på lektioner samtidigt som hon t.ex. lagar mat, man kan även ha en i sovrummet så att man utnyttjar dagens sista timmar till någonting bra.

(11) Bjud hem bra, troende vänner och sökare av kunskap till ert hem.

"Herre! Skänk oss Din förlåtelse - mig och mina föräldrar och de troende som stiger in i mitt hus och alla troende män och kvinnor…" [Nooh 71:28].

Om de troende kommer in i erat hem, så kommer hemmets ljus (noor) att öka, det kommer att föra med sig många goda fördelar genom era samtal och diskussioner med dem. Den som bär mysk kommer antingen dela med sig av den till dig, du köper lite från honom eller så tar du del av hans behagliga doft. När barnen, bröder och föräldrar sitter med dessa gäster och kvinnorna lyssnar på deras tal bakom en gardin eller dyl., så utökar detta familjens kunskap. Om du tar hem goda människor så förhindrar du att de onda kommer in i ditt hem.

(12) Lär er de islamiska reglerna angående era hem.

Detta innefattar:
• Gör salat i hemmet
Vad gäller männen, så sade Profeten (frid över honom): "Den bästa bönen för en man är den han gör i sitt hem - förutom de obligatoriska bönerna." (Berättad av al-Bukhaari, al-Fath, no. 731).
Det är obligatoriskt att be de fem dagliga bönerna i moskén, förutom om det finns en god anledning till att inte göra det. Allahs Sändebud (frid över honom) sade: "En mans frivilliga böner i hans hem kommer att ge mera belöning än hans frivilliga böner på annan plats, precis som hans obligatoriska böner är bättre att göra med folket än att göra de ensam." (Berättad av Ibn Abi Shaybah. Saheeh al-Jaami', 2953).
Gällande kvinnor så är det bättre ju längre in i sitt hem de gör bön, eftersom Profeten (frid över honom) sade: "Den bästa bönen för kvinnan är den som hon utför, längst in i sitt hem." (Berättad av al-Tabaraani. Saheeh al-Jaami', 3311).

• En man skall inte ledas i bönen i sitt eget hem, och ingen skall sitta på hans plats, förutom med hans medgivande. Profeten (frid över honom) sade: "En man skall inte bli ledd i bönen i sitt eget hem, ingen skall sitta på hans plats i huset, förutom med hans tillåtelse." (Berättad av al-Tirmidhi, nr. 2772). Alltså ingen skall gå fram och leda honom i bönen, även fast denne kan recitera Koranen bättre är honom. Det är inte heller tillåtet att sitta på den plats som är avsedd för mannen i huset, så som sängen eller madrassen etc., förutom med hans tillåtelse.

• Be om tillåtelse att träda in i huset.

" TROENDE! Gå inte in i främmande hus utan att först ha gett er till känna och hälsat husets folk. Detta är bäst för er [och mest passande]; detta sägs för att ni skall lägga det på minnet! Gå inte in utan att ha fått tillåtelse, även om ni finner huset tomt, och om ni blir tillsagda att vända om, så vänd om. Detta främjar renheten [och är mest passande] för er. Gud vet vad ni gör." [al-Noor 24:27-28].
"… Stig därför in i husen genom [den främre] dörren…" [al-Baqarah 2:189].

Det är tillåtet att stiga in i hus som är tomma om man har en giltig anledning till det, så som gästhuset;
 
”Men ni gör ingenting klandervärt om ni går in i hus som inte är bostäder och som innehåller det som är till nytta och nöje för er. [Men glöm inte att] Gud vet vad ni gör öppet lika väl som det ni vill dölja”. [al-Noor 24:29].

• Man skall inte känna sig generad över att äta hemma hos vänner eller släktingar, och i vännernas och släktingarnas hem och hos andra som man har nyckeln till, om de inte har någonting emot det.

”[NI TROENDE är alla bröder!] Ingenting hindrar [därför] den blinde eller den halte eller den sjuke [att delta i måltider tillsammans med de friska och färdiga]; ingenting hindrar heller att ni intar era måltider i ert hem [eller era barns hem], eller i era fäders, era mödrars, era bröders, era systrars, era farbröders, era fastrars, era morbröders eller era mostrars hem, eller de hus vars nycklar ni har i er hand eller hos den som är er nära vän. Ingen kan klandra er för att ni vill inta er måltid i sällskap eller [för att ni vill göra det] i ensamhet…” [al-Noor 24:61].

• Tala om för barnen och hemhjälpen att de inte får komma in i föräldrarnas sovrum utan tillåtelse, speciellt vid tiden innan Fajr, under siestan och efter Isha, det kan hända att de ser någonting opassande. Om de ser någonting opassande under andra tider av dygnet så är det förlåtligt, eftersom de är tawwaafeen (en av de som bor/finns i hemmet) och det kan vara svårt att stoppa dem. Allah säger:  

"TROENDE! Vid tre tillfällen [under dagen] bör ni inte låta dem som ni rättmätigt besitter och dem som ännu inte uppnått manbar ålder, [få tillträde till er person] utan att först begära tillstånd: före gryningsbönen, då ni under middagshettan lättar på er klädsel och efter kvällsbönen, tre tillfällen då ni inte behöver skyla er kropp. Om ni, frånsett dessa [tillfällen], låter dem röra sig [fritt] omkring er, gör varken ni eller de något klandervärt. Så klargör Gud [Sina] budskap för er. Gud är allvetande, vis." [al-Noor 24:58].

• Det är förbjudet att titta in i andras hus utan deras tillstånd. Profeten (frid över honom) sade: "Vem som helst som tittar in i andras hus utan deras tillstånd, släck dennes ögon, och det finns ingen diyah eller qisaas (blodspengar eller hämnd) i detta fall." (Rapporterad av Ahmad, al-Musnad, 2/385; Saheeh al-Jaami, 6046).

• En kvinna som har blivit skiljd genom talaaq för första eller andra gången (och fortfarande kan gå tillbaka till sin man) skall inte lämna eller tvingas att lämna hennes hem under iddah perioden, och hon skall bli försörjd för. Allah säger:  

"PROFET! När någon av er har för avsikt att skilja sig från sin hustru, skall han [iaktta] den föreskrivna väntetiden och beräkna denna tid [med all noggrannhet]. Och frukta Gud, er Herre! Mannen får inte tvinga [hustrun] att lämna hemmet och hon skall inte heller [självmant] lämna det annat än om hon gjort sig skyldig till en grovt oanständig [eller annan förkastlig] handling. Dessa är de regler som Gud [har föreskrivit], och den som överträder dessa av Gud [givna] regler har begått orätt mot sig själv; det är nämligen möjligt - om det kan du ingenting veta - att Gud efter det [som varit] låter ett nytt läge uppstå." [al-Talaaq 65:1]

• Det är tillåtet för en man att "ignorera" sin rebelliska fru innanför eller utanför huset, i enlighet med vad som är fastställt i Sharee'ah. Beviset för att ignorera henne inne i hemmet finns i aayah:"… håll er borta från deras nattläger…" [al-Nisa' 4:34]. Angående att ignorera henne utanför hemmet, så är det vad som skedde när Allahs Sändebud (frid över honom) lämnade sina fruar, han lämnade kvar dem i hemmet och stannade själv i ett rum utanför sina fruars hus. (Berättad av al-Bukhaari, Kitaab al-Talaaq, Baab fi'l-Eelaa').

• Man skall inte stanna ensam över natten i ett hus. Ibn 'Umar (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade att Profeten (frid över honom) förbjöd någon att stanna ensam och sade att en man inte skall vara ensam över natten eller resa ensam. (Berättad av Ahmad i al-Musnad, 2/91). Detta är på grund av känslan av ensamhet, och även för risken att bli attackerad av fiender eller rånare, eller att man blir sjuk. Om man har en kompanjon, kan han hjälpa till att strida mot fienden, eller hjälpa till ifall man blir sjuk. (See al-Fath al-Rabbaani, 5/64).

• Inte sova på taket av ett hus som inte har en skyddande mur, så att man inte faller ner. Allahs Sändebud (frid över honom) sade: "Vem som helst som sover på ett tak som saknar en skyddande mur, ingen bär ansvaret om någonting händer honom." (Berättad av Abu Dawood, al-Sunan, nr. 5041; Saheeh al-Jaami, 6113; kommentarer finns i 'Awn al-Ma'bood, 13/384). Detta är på grund av att den som sover kan flytta på sig i sömnen och finns det ingen mur så kan han falla ner från taket och dö. Om detta skulle hända anklagas inte någon för hans död.

• Katter gör inte att husets kärl blir naajis (orent) ifall de skulle dricka ur dem, inte heller blir maten oren ifall de skulle äta från den. 'Abd-Allaah ibn Abi Qutaadah rapporterade från sin fader att de lagt ut vatten till honom för att han skulle göra wudoo med det. En katt kom och lapade från vattnet. Han gjorde wudoo med vattnet, och de sade, "O Abu Qutaadah! Katten drack från vattnet." Han sade, ”Jag hörde att Allahs Sändebud (frid över honom) säga: Katter är en del av hushållet, och dem tillhör de som rör sig i våra hus.'" (Berättad av Ahmad in al-Musnad, 5/309; Saheeh al-Jaami', 3694). Enligt en annan rapport sade han:
"Katter är inte naajis; de tillhör de som går runt [al-tawwaafeen wa'l-tawwaafaat - betyder barn, tjänare osv.] i era hus." (Berättad av Ahmad i al-Musnad, 5/309; Saheeh al-Jaami', 2437).

(13) Skapa tillfällen till att hålla familjemöten.

"… och som [i allt] iakttar regel att skapa samråd… ” [al-Shoora 42:38].

Detta är en möjlighet för familjen att sitta tillsammans på en passande plats och prata om saker som berör familjen. Detta är ett tecken på att det finns starka band och samråd inom familjen. Ingen tvekan om att det är mannen som Allah har beordrat att vara ledaren av sin "flock" och angelägenheter som rör familjen skall han ha sista ordet över, men han skall ge plats åt andras åsikter. Särskilt när barnen blir äldre är det viktigt att ge dom ansvar och ge dom en känsla av att deras åsikter värdesätts.

Exempel på detta är diskussioner om att resa på Hajj eller Umrah under Ramadaan, och andra resor, resor som görs för att hälsa på släktingar och upprätthålla familjeband, eller semester resor, organisera bröllops fester och aqeeqahs för nyfödda barn. När de ska flytta från ett hem till ett annat; eller olika välgörenhets projekt som att hjälpa någon fattig familj med pengar. Familjen kan också diskutera problem som berör dem eller släktingar, och tala om hur man kan lösa problemen, och så vidare...

Det är viktigt att nämna att det finns andra viktiga familjemöten, vilket är ärliga och rättframma tal med barnen, mammor talar med sina döttrar och pappor talar med sina söner. Fadern skall tala med sin son öga mot öga om de problem som kan uppkomma i ungdomen och tala om de islamiska reglerna angående hans tonårstid, modern skall prata med sin dotter om det hon behöver veta angående de islamiska reglerna om det som kan drabba henne under hennes tonårstid. Fadern eller modern kan öppna samtalet med ord som "När jag var i din ålder..." detta kommer att hjälpa ungdomarna att acceptera det föräldrarna säger. Brist på dessa samtal kommer att tvinga barnen att prata med dåliga vänner, som öppnar dörrarna till många andra dåliga saker.

(14) Inte låta barnen ta del av föräldrarnas konflikter.

Det är ovanligt att människor lever under samma tak utan några konflikter, men att rannsaka sig själv är bättre och att rätta sig själv är en god egenskap. Vad som skakar om familjen och skadar familjens struktur är när konflikter och bråk uppstår framför familjemedlemmarna, detta kan göra att familjen splittras till två olika grupper, och vi skall inte glömma vilken psykisk skada detta orsakar barnen, speciellt små barn. Tänk på de hem där fadern säger till sitt barn "Tala inte till din moder", och modern säger till barnen "Tala inte till eran fader" Barnet blir förvirrat och får skuldkänslor, och hela familjen lever i en atmosfär fylld av hat. Vi bör försöka att undvika konflikter, men om detta sker så måste vi göra vad vi kan för att dölja det. Vi ber Allah att skapa kärlek mellan våra hjärtan.

(15) Låt ingen komma in i ditt hem ifall du inte är nöjd med dennes praktiserande av Islam.

Profeten (frid över honom) sade; ”Likheten med den som har en dålig kompanjon är likt den som underhåller ässjan (smedens eld)”. (Från Abo Dawood, 4829)

Enligt en rapport från al-Bukhaari sa han; ”…den som underhåller ässjan (smedens eld) kommer att bränna ditt hus eller dina kläder, eller så kommer du att känna av hans dåliga lukt”. (Berättad av al-Bukhaari, al-Fath 4/323).

Sannerligen så kommer han att bränna ditt hus med all sorts korruption och ondska. Hur ofta har inte detta orsakat fientlighet mellan familjemedlemmar, eller orsakat skilsmässa mellan mannen och kvinnan.

Allah förbannar den som vänder frun mot sin man, eller vänder mannen mot sin fru, eller orsakar fiendskap mellan fadern och hans barn. Det är på detta sätt som Sihr (magi, trolldom) kommer in i hemmen, orsaken till att saker blir stulna från hemmet, och anledningen till att familjens moral blir korrupt.; Allt beror på att personer som inte följer Islam får komma in i hemmen. Vi skall inte släppa in dem, trots att det är våra grannar, män eller kvinnor, som må vara vänliga. Vissa människor håller tyst för att de blir generade, och ifall de ser en sådan människa vid sin dörr, så låter dom denne komma in, fastän de vet om att detta är en av de korrupta människorna. I dessa fall bär kvinnorna ett stort ansvar.

Profeten (frid över honom) sade: "O människor, vilken dag är den heligaste av alla? Vilken dag är heligast? Vilken dag är heligast?" Dem sade, "Den största dagen är under Hajj." Under fredagsbönen den dagen sa Profeten (frid över honom): "Eran rätt över era kvinnor är att de ej skall låta något sitta på eran säng som ni ogillar, eller tillåta någon som ni ogillar träda in i era hus.” (Berättad av al-Tirmidhi, 1163, och andra från 'Amr ibn al-Ahwas; Saheeh al-Jaami', 7880).

Muslimska kvinnor, ni skall inte bli upprörda ifall eran man eller eran fader inte tillåter någon av de kvinnliga grannarna komma in i era hus eftersom han ser att hon försöker att orsaka trubbel. Var smart och stå emot ifall någon försöker göra jämförelser mellan din make och hennes egen, detta kan orsaka att du kräver saker från din man som han inte har råd med. Det är även ålagt dig att råda din make ifall du ser att någon av hans vänner försöker att göra det förbjudna attraktivt för honom.

Råd Till Männen: Försök att vara hemma så ofta ni kan, för ifall mannen i huset är hemma så är det lättare att ha läget under kontroll och övervakandet av familjens uppfostran underlätta och på så sätt kunna ställa saker och ting till rätta i tid.
En del människor tror att man skall vara borta från hemmet så mycket som möjligt och endast om man inte har någonstans att ta vägen då går man hem. Detta är fel. Om en man är ute konstant för att dyrka Allah, så måste det finnas en balans: om han går ut med avsikten att begå synder eller för att fördriva tiden, eller ifall han är upptagen med världsliga saker, då måste han gå ner i arbetstid och arbetstagande och få ett stopp på dessa möten. Och hur onda är inte de som försummar sin familj och sitter på natt klubbar....!

Vi vill inte falla offer för de planer som Allahs fiender planerar. Vi kan lära oss mycket från följande paragraf från den franska frimurarordern 1923:
"För att kunna separera en individ från dennes familj, så måste du eliminera moralen från dess rötter, för människor är benägna att bryta familjeband och göra saker som är förbjudna, dem föredrar att sitta och skvallra på ett café istället för att ta hand om sina familjer."

(16) Vara uppmärksam på vad familjemedlemmarna har för sig.

Vilka är dina barns vänner?

Har du träffat dem förut?

Vad hämtar era barn hem utifrån?

Vart går din dotter, och med vem?

Vissa föräldrar vet inte att deras barn har dåliga bilder, pornografiska filmer och till och med droger. Vissa av dem vet inte att deras dotter går med den kvinnliga hemhjälpen till centrum, och sen ber hemhjälpen att sitta och vänta i bilen med chauffören medan hon själv går på ett möte eller ”date” med en av shayateen, eller går iväg för att röka och göra dumheter med sina dåliga vänner. De som försummar sina barn kommer inte att lämnas på den fruktade Dagen, inte heller kommer dem att kunna fly från skräcken på Domedagen.
Profeten (frid över honom) sade: "Allah kommer att fråga varje herde (eller ansvarig person) om hans flock (dem han ansvarade över), ifall han tog hand om dem eller försummade dem, tills Han frågar mannen om hans hushåll." (Hasan. Rapporterat av al-Nisaa'i, 292, och Ibn Hibbaan från Anas; Saheeh al-Jaami', 1775; al-Silsilat al-Saheehah, 1636).

Det finns några viktiga punkter som bör noteras:

1. Kontrollen måste vara subtil (skarpsint).

2. Det skall inte vara en atmosfär av terror

3. Barnen får inte känna att ingen litar på dem.

4. Råd och/eller straff måste anpassas efter barnets ålder, deras nivå av förståelse samt i nivå med den felaktiga gärningen som begåtts.

5. Var försiktiga med att inte ge barnen en känsla av att de är ständigt övervakade och att varje steg de tar följs med kritiska ögon. Jag har hört talas om en person som har en dator där han noterar alla misstag som hans barn begått i minsta detalj. Om en av hans barn gör någonting fel, så skickar han efter barnet, varefter han öppnar barnets fil i datorn och drar upp alla hans tidigare misstag, och det senaste misstaget.
Observera: vi talar inte om ett företag här. Pappan är ingen ängel vars jobb är att skriva ner alla dåliga handlingar. Denna fader bör läsa mer om vad islam säger om barnuppfostran och utbildning.

Jag känner även till personer som är extrema åt andra hållet. De vägrar att vara involverade i barnens liv, de påstår att barnet inte kommer att bli övertygad om att ett misstag är ett misstag eller att en synd är en synd ifall han inte begår den själv och lär sig av sina egna misstag. Denna syn kommer ifrån den västerländska filosofin om total frihet. Vissa ger sina barn fria tyglar i rädsla för att de skall bli hatade av sina barn, de säger:" Jag kommer att älska mitt barn oavsett vad han gör " Vissa ger barnen fria tyglar som en motreaktion till den stränga uppfostran som de själv hade som små, och nu vill de göra det motsatta med deras egna barn. Vissa tar denna dumma attityd till det extrema genom att säga, ”Låt våra söner och döttrar njuta av sin ungdom som de själva vill". Tror inte dessa personer att deras barn kanske kommer dra i deras kläder på Domedagen och säga; ”O min far, varför lät du mig synda”?

(17) Uppmärksamma barnen i hemmet.

• Lär dem att memorisera Koranen och islamiska berättelser. det finns ingenting vackrare än en fader och hans barn som sitter tillsammans och läser Koranen, ger barnet enkla förklaringar, belönar dem när de klarat av att lära sig ett stycke. Små barn har lärt sig Soorat al-Kahf utantill efter att de hört sin fader läsa den varje fredag. Du kan lära dina barn grunderna av ´aqeedah, ett exempel nämns i denna hadith, "Beakta Allahs order och Han kommer att skydda dig”. Du kan lära ditt barn god moral och olika adhkaar som finns fastställda i Islam, exempelvis de adhkaar som skall sägas innan man äter, sover, nyser, hälsar, går på toaletten mm.

• Det finns ingenting som är så lockande och effektivt på barn som att berätta islamiska sagor för dem, så som berättelsen om Nooh: berättelsen om Ibraheem, och hur han tog sönder idolerna och kastade in dem i elden: berättelsen om när Moosa räddades från Faraoh, som dränktes i havet; berättelsen om Yoonus i magen på valen; vår sista Profet Muhammeds (frid över honom) biografi, hur hans mission började och när han gjorde hijrah och några av de strider han utkämpade så som Badr och al-Khandaq. Även andra berättelser om Profeten (frid över honom) så som historien om mannen och kamelen, vilken han inte gav tillräckligt med mat och tvingade arbeta för hårt; berättelser om rättrogna människor, så som berättelsen om 'Umar ibn al-Khattaab (må Allah vara nöjd med honom) och kvinnan och hennes hungriga barn i tältet; berättelsen om folket av al-Ukhdood (diket); och de tre kompanjonerna i grottan. Det finns många bra historier som du kan berätta på ett kort och enkelt sätt, med lite förklaringar. Dessa är bättre för oss och vi har ingen användning för alla de sagor som går emot ´aqeedah, eller de skrämmande myter som förstör barnens verklighetsuppfattning och gör dem fega och rädda.

• Akta dig för att låta barnen gå ut med vem som helst, för att sen komma hem och säga fula ord och ha dåligt uppförande. Var selektiv när du skall välja barn från släkt och grannar innan du bjuder hem dem för att leka med dina barn.

• Var säker på att dina barns lekar är både underhållande och meningsfulla. Ge dem ett eget lekrum, eller åtminstone ett eget skåp för deras leksaker, där de kan bevara sina leksaker i ordning. Undvik leksaker som går emot sharee'ah, som musik instrument eller leksaker med kors eller tärningsspel.

• Det är också en bra idé att ha en hörna där barnen kan måla, snickra, teknik, elektronik eller spela nått tillåtet data spel. Vad gäller det sistnämnda så skall vi vara vaksamma över att vissa data spel visar dåliga bilder av kvinnor, kors; en person har berättat för mig att det finns spel som inkluderar hasardspel med datorn som motståndare - spelaren väljer en av fyra kvinnor och kvinnans bild kommer upp på skärmen, och ifall man vinner så får man se kvinnan naken. Detta är inte ovanligt att barn sitter och spelar dessa spel och i värsta fall även föräldrarna.

• Separera pojkarna och flickorna i deras sängar, se till att de får separata sovrum om det är möjligt. Detta är en av de saker som separerar de som bryr sig om sin religion från dem som inte bryr sig alls.

• Skämta och visa kärlek. Profeten (frid över honom) brukade leka med barn och klappa dem på huvudet; han talade till dem på ett mjukt och vänligt sätt, han gav de minsta barnen frukten först, och ibland lät han dem rida på hans rygg. Här kommer två exempel på hur Profeten (frid över honom) brukade leka med al-Hasan and al-Husayn:

Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) sade: "Allahs Sändebud (frid över honom) brukade sticka ut tungan åt Hasan ibn 'Ali, och när barnet såg den röda färgen på tungan tyckte han om den och kom springande mot honom." (Berättad av Abu'l-Shaykh i Akhlaaq al-Nabi wa Aadaabuhu; se al-Silsilat al-Saheehah, nr. 70).

Ya'laa ibn Murrah sade: "Vi gick ut med Profeten (frid över honom) och vi blev kallade till mat när vi såg Husayn leka på gatan. Profeten (frid över honom) sprang före alla andra samtidigt som han höll ut sina armar medan barnet sprang hit och dit. Profeten (frid över honom) skrattade ända tills han fångade honom, sen lade han barnets hand under hans haka och den andra handen på hans huvud, och pussade honom." (Rapporterad av al-Bukhaari i al-Adab al-Mufrad, nr. 364; Saheeh Ibn Maajah, 1/29).

(18 ) Vara noggrann med att hålla mat och sov tider.

Vissa hem är mer som hotell där de som bor där knappt känner varandra och de träffas nästan aldrig.
Vissa barn äter när dem vill och sover när dem vill, detta leder till att de är vakna sent på kvällen och fördriver tiden med onödiga saker, eller äter fastän de är mätta. Detta kaos leder till att familjebanden försvagas och man går miste om värdefull tid och energi samt att disciplinen försvagas i familjen. Överseende ska visas mot dem som har legitima ursäkter, så som de studerande, män och kvinnor, som har olika tider då de slutar skolan eller universitetet, och dem som driver eget företag, och de som är anställda och har olika arbetstider. Det finns dock inget trevligare än en familj som samlas tillsammans runt bordet och tar till vara på tillfället att fråga hur alla mår och samtala om viktiga händelser. Den ansvarige i familjen bör vara strikt med att sätta upp en tid då alla i familjen skall vara hemma. Ett krav bör vara att alla skall be om tillstånd innan de går ut, speciellt de yngre familjemedlemmarna, men se inte bara till åldern utan även barnets mentala mognad, för vars säkerhet det finns oro.

(19) Förhindra att kvinnan arbetar utanför hemmet.

Allah beordrade kvinnorna att "… Och stanna i ert hem…" [al-Ahzaab 33:33 ], Han beslöt också att männen, deras fäder och makar etc., skall spendera på dem, detta är deras plikt.

Grund principen är den att kvinnan inte skall arbeta utanför hemmet under förutsättning att hon inte är tvungen till det. När Moosa (frid över honom) såg de två döttrarna, till en rättfärdig man, hålla tillbaka deras flock medan de väntade på att komma fram till vattnet, så frågade han dem: “… Han frågade [dem]: "Är det något som bekymrar er?" De svarade: "Innan vi kan vattna [våra djur] måste vi vänta till dess herdarna driver hem [sina hjordar]; vår fader är en gammal man’” [al-Qasas 28:23]. De försökte att ursäkta sig själva för att de gått ut för att ge vatten åt djuren, deras fader var oförmögen att göra det på grund av hans höga ålder. De var även angelägna om att få bli kvitt arbetet utanför hemmet så fort de fick en möjlighet, "…En av de två [döttrarna] sade: "Fader! Låt honom arbeta för dig; du kan inte få en bättre man [än han]; han är både stark och pålitlig." [al-Qasas 28:26.

Denna kvinna uttryckte sin önskan om att få stanna hemma för att skydda sig själv från det vulgära och dåliga som hon skulle kunna utsättas för i sitt arbete utanför hemmet

I moderna tider, när kuffar behövde kvinnornas arbetskraft efter de två världskrigen, för att kompensera de män som stupat i krig och för att bygga upp ekonomin igen; detta sammanträffade med judarnas plan om kvinnans ”frigörelse” och förespråka deras rättigheter med avsikten att korrumpera dem och slutligen korrumpera samhället som helhet. Genom detta var idén att kvinnan ska ut och arbeta etablerad.

Trots att det inte fanns några sådana motiv i de muslimska länderna, och de muslimska männen skyddar deras kvinnor och spenderar över dem, så har denna kvinnliga frigörelse spridit sig i den muslimska världen. Det har till och med gått så pass långt att kvinnorna skickas utomlands för att studera därefter förväntas de att arbeta så att deras universitets studier inte varit i onödan. Det muslimska samhället har inte stort behov av denna arbetskraft med tanke på att det finns så många arbetslösa män, trots det verkar arbetsmarknaden för kvinnorna ständigt ropa efter fler.

När vi säger "inte i stort behov" så menar vi att det finns behov av kvinnor som arbetar inom vissa yrken, så som lärarinnor, sjuksköterskor och läkare, under förutsättning att allt sker inom gränserna för vad sharee´ah tillåter, och ifall det finns ett behov att de arbetar. Men vi började med att säga att det inte finns något stort behov, eftersom vi har uppmärksammat att en del kvinnor arbetar fast de inte behöver, och ibland får de väldigt låga löner, eftersom de känner att de måste ut och arbeta fastän behovet inte finns, eller så arbetar de på arbetsplatser som inte är passande för en muslimsk kvinna, vilket leder till fitnah och problem.

En av de största skillnaderna mellan det islams syn på kvinnor som arbetar och det västerländska synsättet är för att grundprincipen i Islam är "…och stanna i era hem…" [al-Ahzaab 33:33], men kvinnan kan gå ut ifall det finns själ för det - "Ni har fått tillåtelse att gå ut ifall ni behöver något ärende" (hadeeth). Den västerländska principen är att man ska gå ut oavsett om det finns ett skäl eller ej.

För att vara rättvis, så skall vi säga att det kan finnas behov av kvinnor som arbetar, så som den kvinna som försörjer familjen efter att hennes make har dött eller hennes fader är för gammal för att arbeta, och så vidare. I vissa samhällen som inte är baserade på islamiska principer, kan en kvinna känna sig tvingad till att arbeta för att hjälpa sin make att klara av familjens utgifter. En del män kanske inte friar till en kvinna som inte arbetar, och vissa män har det som villkor i äktenskapskontraktet, att frun skall arbeta!

Som avslutning i detta ämne så säger vi att kvinnan kan arbeta ifall det finns behov för det och ifall det är till nytta för det muslimska ummat, så som att lära andra om Allah inom läraryrket eller för att dra nytta av tiden, så som många kvinnor gör som inte har barn.

Vad gäller de negativa aspekterna av att kvinnan arbetar utanför hemmet, så skall vi ta upp några av dem här:

• Det som ofta sker ute i arbetslivet är förbjudet i Islam, så som att män och kvinnor är tillsammans, de lär känna varandra och ofta uppkommer situationer där de är ensamma med varandra, kvinnan bär parfym, hon gör sig fin för främlingarna på jobbet (icke-mahram män), detta kan leda till att det sker omoraliska handlingar.
• Kvinnan ger inte mannen hans rättigheter, försummar sitt hem, ger inte barnen deras rättigheter.
• Fråntar kvinnan känslan av att mannen är qawwaam (beskyddaren, ledaren) av familjen. Låt oss ta upp ett fall där kvinnans kvalifikationer är jämställda med mannens, eller till och med högre (inte för att det egentligen skulle finnas något fel med detta), och hon jobbar mer och får högre lön än mannens. Kommer hon att känna att hon behöver sin make och lyda honom så som det är ålagt, eller kommer hon att känna sig oberoende av honom, detta skulle kunna leda till att grunden i familjen skadas, så vida inte Allah vill gott för henne? Dessa diskussioner om ifall han skall spendera på en arbetande kvinna och ifall hon skall spendera på familjen kommer aldrig att ta slut.
• Fysisk utmattning och psykisk stress som inte är passande för en kvinna.
Nu har vi i korthet tagit upp för och nackdelar med kvinnans arbete utanför hemmet, och vi kan komma fram till att vi måste frukta Allah, och försöka se till vad shaare'ah säger, och känna till under vilka omständigheterna kvinnan får gå ut och arbeta, och när hon inte får det. Vi skall inte låta oss förblindas av världsliga vinster eller låta dessa få oss att avvika från sanningen. Detta råd till kvinnan är för deras eget bästa och för familjens bästa. Mannen bör upphöra med att tänka på hämnd och bör inte förbruka kvinnans egendom oberättigat.

(20) Bevara familjeangelägenheter hemliga.

Detta innefattar många olika saker:
– Avslöja inte intima hemligheter.
– Avslöja inte problem i äktenskapet.
– Avslöja inga hemligheter som kan skada någon i familjen eller släktingar.

Vad gäller den första punkten så finns det bevis på att det är haram i följande hadith: "En av de ondskefullaste människorna på Domedagen kommer att vara den man som går in till sin fru eller hon gick in i honom, och sedan avslöjade han hennes hemlighet." (Berättat av Muslim, 4/157). Betydelsen av ”de går in till varandra” är att han närmade sig henne och de hade samlag, som det står i ayahn;

”… efter det att ni har kommit varandra nära.…” [al-Nisa´4:21]

Ytterligare ett bevis är en hadith från Asma' bint Yazeed, som sade att när hon, tillsammans med andra män och kvinnor, satt med Allahs Sändebud (frid över honom) sade han: "Jag tror att det finns män som berättar för andra om vad de gör med deras fru, och det finns vissa kvinnor som talar om vad de gör med deras man." Folket satt tysta. [Asma'] sade: "JA, vid Allah. Oh Allahs Sändebud, [Kvinnor] gör det och [män] gör det!" Han sade, "Gör inte så, för det liknar en manlig satan som möter en kvinnlig satan längst vägen, därefter har de sexuellt umgänge med varandra medan folket ser på". (Berättat av Imaam Ahmad, 6/457; även återberättad i Aadaab al-Zafaaf av al-Albaani, s. 144).

Enligt en rapport berättad av Abu Dawood, sade han: "Finns det någon av er som när han har samlag med sin fru stänger dörren och drar för gardinerna och ber Allah att Han ska dölja dem?" De sade, "Ja" Han sade, ”Och efter det sitter de (i sällskap med andra) och säger, 'Jag gjorde så och så?" Folket tystnade. Så vände han sig mot kvinnorna och sade, "Finns det någon av er som talar [om intima saker]? De yttrade inte ett ord. Men så ställde sig en ung kvinna upp på ena knäet och lyfte huvud så att Allahs Sändebud (frid över honom) kunde se och höra henne, hon sade, "Oh Allahs Sändebud, det är sant, både män och kvinnor talar." Han sade, "Vet du liknelsen på det? Det är likt en kvinnlig satan som möter en manlig satan ute på gatan och har sexuellt umgänge medan folket ser på." (Sunan Abi Dawood, 2/627; Saheeh al-Jaami', 7037).

Vad gäller den andra punkten som handlar om att inte avslöja familjens oenigheter. I många fall så gör det bara saken värre. Genom att involvera utomstående personer ökar gapet mellan parterna och till slut talar mannen och kvinnan endast via medlare trots att det är dem två som ska vara varandra närmast. Denna lösning skall man bara ta till när mannen och kvinnan inte kan lösa problemen på tu man hand, och i dessa fall skall vi handla efter ayyan: "…utse då en skiljeman ur hans familj och en skiljeman ur hennes familj; om båda [innerst inne] vill försonas, skall Gud återställa det goda förhållandet mellan dem…" [al-Nisa' 4:35].

Och den tredje punkten som är att skada familjen eller släktingar, genom att avslöja deras hemligheter, är otillåtet eftersom Profeten sagt; ”Det skall ej finnas skada eller samverkan till skada”. (Berättad av Imaam Ahmad 1/313; al-Silsilat al-Saheehah, no 250) Ett exempel på detta finns återberättat i en Tafseer av denna ayyah: " Gud har utpekat Noas hustru och Lots hustru som varnande exempel för dem som framhärdar i att förneka sanningen; deras män var två av Våra rättfärdiga tjänare och de svek dem…" [al-Tahreem 66:10]. Ibn Katheer (må Allah vara barmhärtig mot honom) rapporterade följande tafseer till denna ayyah:
"Nohs fru kände till hans hemligheter. Så fort någon från folket började tro på honom gick hon till förtryckarna bland Nohs folk och berättade det för dem. Vad gäller Lots fru, närhelst han tog emot gäster, gick hon och berättade det för invånarna i staden som brukade göra ondska saker.” (Tafseer Ibn Katheer, 8/198), dvs. De kom och gjorde omoraliska handlingar med dem.

(21) Sprid godhet i hemmet.

'Aa'ishah (må Allah vara nöjd med henne) sa: "Profeten (frid över honom) sa; “När Allah, må Han vara ärad, vill gott till hushållets folk, inför Han vänlighet mellan dem”. (Berättad av Imaam Ahmad i al-Musnad, 6/71; Saheeh al-Jaami', 303). Enligt en annan källa: “När Allah älskar folket i ett hushåll, inför Han vänlighet mellan dem”. (Berättad av Ibn Abi al-Dunya och andra; Saheeh al-Jaami', nr. 1704).

Med andra ord så börjar de visa vänlighet mot varandra. Detta är ett utav medlen att uppnå lycka i hemmen, eftersom vänlighet är mycket välgörande för parterna, för barnen och det medför resultat som inte kan uppnås genom hårdhet. Profeten (frid över honom) sade; ”Allah älskar vänlighet och belönar det på ett sätt som Han inte belönar hårdhet eller något annat”. (Berättad av Muslim, Kitaab al-Birr wa'l-Sillah wa'l-Aadaab, no. 2592).

(22) Hjälpa frun med hushållssysslorna

Många män tycker att hushållsarbetet är under deras värdighet och vissa tror det skulle skada deras status och position om de hjälpte sina fruar i hemmet.

Profeten (frid över honom) å andra sedan brukade “sy sina egna kläder, laga sina egna skor och annat arbeten som män gör i sina hem”. (Berättad av Imaam Ahmad i al-Musnad, 6/121; Saheeh al-Jaami', 4927).

Detta sade hans fru 'Aa'ishah (må Allah vara nöjd med henne), när hon fick frågan om vad Profeten (frid över honom) brukade göra i sitt hem; hennes svar beskrev det hon själv sett. Enligt en annan rapport sa hon,

”Han var som alla andra människor: han tvättade sina kläder, mjölkade sin tacka och betjänade sig själv”. (Berättad av Imaam Ahmad i al-Musnad, 6/256; al-Silsilat al-Saheehah, 671).
Hon (må Allah vara nöjd med henne) fick också frågan om vad Profeten (frid over honom) brukade göra i sitt hem, och hon sa, “Han brukade tjäna sin familj, när tiden för bönen var inne, gick han iväg och bad”. (Berättad av al-Bukhaari, al-Fath, 2/162).

Om vi skulle göra detsamma idag skulle vi uppnå tre saker;

1. Vi skulle följa Profetens (frid över honom) exempel.

2. Vi skulle hjälpa våra fruar.

3. Vi skulle känna oss mer ödmjuka och inte arroganta.

Det finns män som kräver mat ögon böj från deras fruar, medan kastrullen står på spisen och barnet skriker efter mat; de lyfter inte upp barnet eller väntar en stund tills maten är klar. Låt dessa ahadith tjäna som påminnelse och läxa.

(23) Att vara kärleksfull och skämtsam med familjemedlemmarna.

Visa tillgivenhet till frugan och barnen är en av de saker som leder till att skapa en omgivning av lycka och vänlighet i hemmet. Således rådde Profeten (frid över honom) Jaabir att gifta sig med en oskuld, han sade; “Varför gifte du dig inte med en oskuld, så att du kunde leka med henne och hon kunde leka med dig, och du kunde få henne att skratta och hon kunde få dig att skratta”? (Denna Hadith återberättas på flertal ställen i Saheehayn, så som al-Bukhaari, al-Fath, 9/121).

Profeten (frid över honom) sa även: “Allt som Allahs namn inte nämns over är lättja och lek, med undantag för fyra saker: en man som leker med sin fru…” (Berättad av al-Nisaa'i i 'Ushrat al-Nisa', p. 87; se även Saheeh al-Jaami').

Profeten (frid över honom) brukade behandla sin fru 'Aa'ishah kärleksfullt när de gjorde ghusl, eftersom hon (må Allah vara nöjd med henne) sade: "Profeten (frid över honom) och jag brukade göra ghusl tillsammans från samma tillbringare, och han låtsades att han tog allt vatten för att jag skulle säga, ´Lämna lite åt mig, lämna lite åt mig.´” – och de var båda i janaabah (orena efter samlag). (Muslim bi Sharh al-Nawawi, 4/6).

På de sätt som Profeten (frid över honom) visade tillgivenhet mot yngre barn är så kända att de ej behöver nämnas. Han brukade ofta visa sin tillgivenhet mot Hasan och Husayn, som nämnts ovan. Detta är troligen anledningen till att barnen brukade glädjas när han kom tillbaka från resa. De sprang för att välkomna honom, vilket återberättas i en saheeh hadeeth: “När han kom tillbaka från en resa, kom barnen från hans hushåll ut för att möta honom.”

Han (frid över honom) brukade ta dem nära sig och krama dem, 'Abd-Allaah ibn Ja;far sade: "När Profeten (frid över honom) kom tillbaka från en resa, togs vi ut för att möta honom. En dag mötte vi honom, Hasan, Husayn och jag, han bar en av oss framför sig och en annan på ryggen tills vi gick in i Medina.” (Saheeh Muslim, 4/1885-2772; se kommentarerna i Tuhfat al-Ahwadhi, 8/56).

Jämför detta med den stämning som råder i vissa eländiga hem, det inte finns några sanningsenliga skämt [dvs. skämt som ej innehar lögn], ingen kärlek och ingen nåd. Den som tror att det strider mot faderns värdighet att pussa sina barn bör läsa följande Hadith från Abo Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) som sade: Profeten (frid över honom) pussade al-Hassan ibn ’Ali när al-Aqra' ibn Haabis al-Tameemi satt med honom. Al-Aqra' sade: 'Jag har tio barn och jag har aldrig pussat någon av dem.' Profeten (frid över honom) såg på honom och sade “Den som inte visar barmhärtighet kommer inte visas barmhärtighet”.

(24) Stå emot dålig moral i hemmet.

Alla familjemedlemmar har en del dåliga egenskaper, såsom lögn, förtal, skvaller osv. Dessa dåliga egenskaper bör motarbetas och bekämpas.

Vissa människor tror att kroppsstraff är det enda sättet att hantera detta på. Följande Hadith är mycket utbildande i detta ämne: 'Aa'ishah (må Allah vara nöjd med henne) sade: "Om Profeten (frid över honom) fick veta att någon i hans hushåll hade yttrat en lögn, ignorerade han honom tills han ångrade sig." (Se al-Musnad av Imaam Ahmad, 6/152. Hadeeth finns även Saheeh al-Jaami', nr. 4675).

Det framgår tydligt i hadethen att vända sig bort och överge personen genom att inte tala till den, istället för att ta till andra straffmetoder är effektivare i sådan situation, och kan vara mer effektivt än fysisk bestraffning, så låt föräldrar och vårdnadshavare ha detta i åtanke.

(25) "Häng upp piskan där familjemedlemmarna kan se den”. (Berättad av Abu Na'eem i al-Hilyah, 7/332; al-Silsilat al-Saheehah, nr. 1446).

Att antyda till straff är ett effektivt medel till disciplin, anledningen till att piskan eller pinnen skall hängas upp förklarades i en annan rapport där Profeten (frid över honom) sade: ”Häng upp piskan där familjemedlemmarna kan se den, för detta är mer effektivt i disciplineringen av dem.” (Berättad av al-Tabaraani, 10/344-345; al-Silsilat al-Saheehah, nr. 1447)

Att se den eventuella bestraffningen upphängd kommer få de som har dåliga avsikter att avstå från att bete sig dåligt, för att inte få smaka på straffet. Det kommer att motivera dem till att uppföra sig och vara god sinnade. Ibn al-Anbaari sade: "Det finns inget som tyder på att den skall användas för att slå med, eftersom Profeten (frid över honom) befallde inte någon att göra det. Vad han menade var: fortsätt att disciplinera dem”.(Se Fayd al-Qadeer av al-Mannaawi, 4/325).

Att slå är inte vägen till disciplin, det skall inte tillämpas utom när alla andra medel är förbrukade eller när det behövs för att tvinga någon att göra obligatoriska handlingar av lydnad, Allah säger; "… Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare]. " [al-Nisa' 4:34] – i nämnd ordning.

Det finns även hadethen: "Beordra dina barn att förrätta bönen vid sju års ålder, och slå dem för den vid tio års ålder”. (Sunan Abi Dawood, 1/334; se även Irwa' al-Ghaleel, 1/266).

Att slå i onödan är aggression/överfall. Allahs Sändebud (frid över honom) gav rådet till en kvinna att inte gifta sig med en man eftersom han alltid hade sin käpp på axeln, dvs. han brukade slå sina fruar. Å andra sidan så finns det de som tror att de aldrig bör använda denna metod för disciplin, de följer en del av de pedagogiska termerna hämtade från kuffar, detta är också en felaktig uppfattning som går emot sharee'ah.

(26) Låt inte icke-mahram släktingar komma in till kvinnorna när mannen är frånvarande.


(27) Män och kvinnor skall sitta åtskilda när släkten träffas.


(28 ) Var medveten om farorna med att ha manliga förare och kvinnliga anställda I huset.


(29) Släng ut omoraliska människor från era hus.


(30) Var medveten om farorna med TVn.


(31) Var vaksam över det onda med telefonen.


(32) Du måste avlägsna allt som innehåller symboler som tillhör kuffars falska religioner eller deras gudar och föremål för dyrkan.


(33) Ta bort bilder på levande varelser.


(34) Låt inte någon röka i ditt hem.


(35) Förvara inte hundar i era hem.


(36) Undvik överdriven dekoration i hemmet (låt det vara enkelt).


(37) Att välja en bra plats och utformning av hemmet.

Den sanna muslimen uppmärksammar valet och utformningen av ett hem på sätt som andra inte gör.
Vad gäller platsen till exempel;
Hemmet ska vara nära en moské. Detta för med sig många uppenbara fördelar; böneutropet påminner om bön och väcker dem till den, närheten till moskén underlättar för männen att närvara vid de obligatoriska bönerna, kvinnorna kan ta del av Koranrecitationen och dhikr som hörs från moske´ns högtalare, barnen ansluter sig till studiecirklar för att memorera koranen mm.

Hemmet bör inte byggas där det finns omoraliska människor, eller i föreningar där kuffar bor och där det finns en gemensam swimmingpool osv.
Huset bör inte ha insyn till andra eller låta andra ha insyn till dig; om den har det bör gardiner hängas upp, muren eller staketet göras högre.

När det gäller design och utformning, till exempel;
Han bör tänka på segregeringen mellan kvinnor och män när icke-mahrams kommer på besök, t.ex. genom separata ingångar och två ”vardagsrum”. Om detta inte kan uppfyllas bör han använda sig av gardiner eller annan avskärmning.
Täcka för fönster så att grannar och människor från gatan inte kan se in i huset speciellt på kvällen när lamporna är tända.

Toalettstolen bör inte placeras så att den är riktad mot qiblah när man ska använda den.

Välj ett rymligt hus med gott om bekvämligheter. Detta av flera skäl;

"Allah älskar att se Hans välsignelser på Sina slavar." (Hadeeth berättad av al-Tirmidhi, nr. 2819. Han sade att det är en hasan hadeeth).

"Det finns tre delar av lycka och tre delar av elände. De olika delarna av lycka är: en rättfärdig hustru, som när du ser henne behagar hon dig och när du är borta från henne känner du att du kan lita på henne vad gäller dig själv och din rikedom; ett tillmötesgående riddjur som hjälper dig att hålla jämna steg med dina vänner; och ett rymligt hus med många bekvämligheter. De olika delarna av elände är; en hustru som får dig att känna dig upprörd när du ser på henne, hon attackerar dig verbalt och när du är borta från henne känner du att du inte kan lita på henne vad gäller dig själv och din rikedom; ett envist riddjur som tröttar ut dig för att du måste piska den, och om du inte piskar den så kommer du efter dina vänner; och ett hus med få bekvämligheter. (Hadeeth berättad av al-Haakim, 3/262; Saheeh al-Jaami', nr. 3056).
Var uppmärksam på hälsorelaterade frågor såsom ventilation, naturligt ljus osv. Dessa frågor är beroende av de ekonomiska förutsättningarna och genomförbarhet.

(38 ) Välj grannen innan huset.

Detta är en fråga som måste skiljas ut på grund av dess betydelse.
Idag har grannarna stor inverkan på varandra eftersom husen står närmare varandra och människor lever tillsammans i byggnader, lägenheter och föreningar.

Profeten (frid över honom) berättade för oss om fyra orsaker till lycka, av vilka en är en rättfärdig granne, och fyra orsaker till elände av vilka en är en dålig granne. (Berättad av Abu Na'eem i al-Hilyah, 8/388; Saheeh al-Jaami', 887).

På grund av allvaret i att ha en dålig granne brukade Profeten (frid över honom) söka skydd hos Allah från den dåliga grannen i en du'aa': "Allaahumma innee a'oodhu bika min jaar al-soo' fi daar il-muqaamah fa inna jaar al-baadiyah yatahawwil (Å Allah, jag söker skydd hos Dig från en dålig granne i mitt permanenta hem, för grannen i öknen [på en resa] flyttar på sig.” Han beordrade muslimen att söka skydd hos Allah från en dålig granne vid det permanenta hemmet eftersom grannen i öknen går vidare så småningom. (Berättad av al-Bukhaari i al-Adab al-Mufrad, no. 117; Saheeh al-Jaami', 2967).

Det finns inte utrymme nog för att tala om det dåliga inflytande som en dålig granne kan ha på ett par och deras barn, eller vilka typer av besvär han kan orsaka eller det elände det kan vara att bo bredvid honom. Men genom att tillämpa de ahadeeth som citerats ovan i sitt eget liv så bör det vara tillräckligt för den som förstår. En praktisk lösning som en del goda människor tillämpar är att hyra även de angränsande hemmen åt sina familjer och på så sätt lösa problem med grannar. Detta kan vara en kostsam lösning, men en god granne är obetalbar.

(39) Uppmärksamma nödvändiga reparationer i hemmet och se till att de olika bekvämligheterna är i gott skick.

Bland de moderniteter Allah har välsignat oss med under modern tid, vilka gör många saker enklare och sparar tid, är bl.a. air condition, frys, tvättmaskin osv. Det är klokt att köpa varor av bra kvalitet i den mån man har råd, utan att vara extravagant samt utan att sätta sig under finansiell press. Vi bör även vara noga med att skilja mellan användbara hjälpmedel och extravaganta tillägg som inte har något verkligt värde.
Att värna om hemmet innebär även att laga apparater och olika hjälpmedel som går sönder. Vissa människor förbiser dessa saker, medan deras fruar klagar över att hemmet kryllar av ohyra, det är stopp i avloppen och högarna med sopor som stinker växer samt trasiga och slitna möbler.

(40) Var uppmärksam på familjens hälsa och säkerhet.

När någon i Profetens (frid över honom) hushåll blev sjuk, brukade Allahs Sändebud (frid över honom) blåsa över dem och recitera al-Mi'wadhatayn (de två sista surorna av koranen) (Berättad av Muslim, nr. 2192).
När en av hans familjemedlemmar blev sjuk, kallade han efter soppa, vilken tillagades åt honom, varefter han sade till den sjuke att dricka från den, så sa han; “Det kommer att stärka hjärtat av den som sörjer och rena (läka) hjärtat på den som är sjuk på samma sätt som någon av er torkar smutsen från dennes ansikte”. (Berättad av al-Tirmidhi, nr. 2039; Saheeh al-Jaami', nr. 4646).

Ett sätt att vidta säkerhetsåtgärder är;
Allahs Sändebud (frid över honom) sade: “När kvällen kommer, håll era barn inne, för Shayateen (djävlar) sprider ut sig under denna tid. Efter att en timme av natten har passerat, släpp era barn, lås era dörrar och nämn Allahs namn. Täck för era behållare och nämn Allahs namn, även om du bara placerar en pinne över behållaren, och släck era lampor.” (Berättad av al-Bukhaari, al-Fath, 10/88-89).
Enligt en annan rapport från Muslim, sa Profeten (frid över honom); “Lås era dörrar, täck för era behållare, släck era lampor och knyt era knutar ordentligt [dvs. Täck för era behållare ordentligt, på den tiden täckte dem behållarna med tyg som de knöt fast]. För Shaytaan öppnar inte en dörr som är låst, blottar inte det som är täckt eller knyter upp en knuten knyt. Och musen kan få huset att brinna (dvs. Den välter omkull lampan och sätter eld på huset)”. (Berättad av Imaam Ahmad i al-Musnad, 3/103); Saheeh al-Jaami', 1080).

Profeten (frid över honom) sade: “Lämna inte elden tänd i hemmet när ni går och lägger er.” (Berättad av al-Bukhaari, al-Fath, 11/85).

Och Allah vet bäst. Må Allah välsigna Profeten Muhammed.