bismillah

I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

fredag 22 oktober 2010

Tacksamhet
Allah säger: "Och minns Mig, så ska Jag minnas er. Var Mig tacksam och förneka Mig inte." (Koranen 2:152)


Och han har sagt till oss att det är bara de som är tacksamma till Honom som verkligen dyrkar Honom: "...Och var tacksam till Allah, om det är Honom som ni dyrkar." (Koranen)

Allah har nämnt tacksamhet tillsammans med iman. Och Han har gjort det klart att Han inte vinner något på att straffa Sitt folk om de är tacksamma till Honom och tror på Honom: "Varför skulle Allah straffa er om ni har tackat (Honom) och tror (på Honom)..." (Koranen 4:147)

Med andra ord, om du utför de plikter du skapats för, nämligen tacksamhet och iman, varför skulle Allah då straffa dig?

Allah har delat in människorna i två kategorier. De tacksamma (shukr) och de otacksamma (kufr). Det som Han ogillar mest är kufr och människorna av kufr. Det Han tycker bäst om är tacksamhet och människor av tacksamhet. "Vi har visat honom (människan) vägen vare sig han är tacksam eller otacksam (det förblir hans vilja)." (Koranen 76:3)

Enligt Koranen så sa profeten Sulayman: "...Detta är en nåd från min Herre, han vill pröva mig om jag är tacksam eller otacksam! Den tacksamme har (själv) gott av sin tacksamhet, och den som är otacksam (vållar inte Allah någon skada); min Herre är sig själv nog och Han är den givmilde Givaren!" (Koranen 27:40)

Allah säger: "Och minns! Er Herre tillkännagav (för er): 'Om ni visar tacksamhet ska Jag ge er mer (belöningar), men om ni visar otacksamhet, så är sannerligen Mitt straff verkligen förskräckligt" (Koranen 14:7)

"Om ni förnekar (Allah), så sannerligen har Allah inget behov av er; men Han tycker inte om otacksamhet från sina slavar: Om ni är tacksamma, så är Han nöjd med er..." (Koranen 39:7)

Det finns många ayaat i Koranen där Allah jämför tacksamhet (shukr) och otacksamhet (kufr). T.ex. "Muhammad är ingenting annat än ett sändebud och (andra) sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då vända om? Den som vänder helt om, vållar inte Allah någon skada men Allah skall belöna den som visar tacksamhet." (Koranen 3:144)

Tacksamhetens belöningar

Belöningen för tacksamhet är obegränsad.: "...Om ni visar tacksamhet ska Jag ge er mer (belöningar)..." (Koranen 14:7)

I jämförelse är andra belöningar och gudomliga tjänster beroende av Hans vilja, t.ex.;

lättnad från fattigdom: "...om ni är rädda att fattigdom (hotar er, bör ni veta) att Allah i Sin godhet skall sörja för er, om det är Hans vilja..." (Koranen 9:2

besvarande av böner: "Nej, det är Honom ni anropar; och om det är Hans vilja räddar Han er då från det ni bad Honom om..." (Koranen: 6:41)

rizq (provision, uppehälle m.m): "...Han ger uppehälle till den Han vill..." (Koranen 42:19)

förlåtelse: "...Han förlåter den Han vill och Han straffar den Han vill..." (Koranen 48:14)

gudomlig nåd: "Efter vad som skett vänder sig Allah till den Han vill och innesluter honom i Sin nåd..." (Koranen 9:27)

Men Allah har gjort belöningen för tacksamhet fri från några villkor, som i: "...och vi skall belöna dem som visar tacksamhet." (Koranen 3:145)
"...men Allah skall belöna dem som visar tacksamhet." (Koranen 3:144)
Iblis och tacksamhet

När Allah's fiende insåg förtjänsten med tacksamhet, gjorde han det till sitt stora mål att hålla människor borta från det:

"Och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och du kommer att finna de flesta av dem otacksamma." (Koranen 7:17)

Allah har beskrivit de tacksamma människorna som väldigt få:

"...men få är de bland mina tjänare som känner tacksamhet." (Koranen 34:13)

Tacksamhet och ´Ibadah

Allah förklarade i Koranen att de enda människorna som sannerligen dyrkar Honom är dem som tackar Honom, så dem som inte är bland dem de tacksamma människorna är inte bland människorna av 'íbadah:

"...Och var tacksam till Allah, om det är Honom som ni dyrkar." (Koranen)

Han instruerade sin slav Musa (as) att ta emot det Han gett honom med tacksamhet:

"...Musa! Jag har utvalt dig av alla människor genom: (att anförtro dig) mitt budskap och (låta dig höra) mitt ord; håll därför fast vid allt som Jag har gett dig och (visa att) du hör till de tacksamma!" (Koranen 7:144)

Allah har sagt till oss att Hans välbehag kan vinnas genom tacksamhet:

"...men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull..." (Koranen 39:7)

Allah prisade Ibrahim (as) för hans tacksamhet över Hans gåvor:

"Ibrahim var en föregångsman och, i sin rena, ursprungliga tro, ett exempel. Han böjde sig under Allah's vilja och var inte en sådan som ger avgudar sin dyrkan. Han var alltid tacksam mot (Allah) för Hans välgärningar, Han som hade utvalt honom och lett honom till en rak väg." (Koranen 16:120-121)

Allah nämnde att tacksamhet är syftet med skapelsen:

"Allah förde er ut ur era mödrars sköten, ovetande om allt, och gav er hörsel, syn och hjärta; kanske känner ni tacksamhet (mot Honom)." (Koranen 16:7

"Och Allah skänkte er segern vid Badr, då ni var en oansenlig skara. Frukta därför Allah - kanske skall ni tacka (Honom)." (Koranen 3:123)

Så väl som att det var syftet med skapelsen, var tacksamhet också syftet med att skicka profeten (saas):

"Och bevara Mig i minnet, så skall jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!" (Koranen 2:152)

Hadither om tacksamhet

Det berättades att profeten (saas) stannade uppe hela natten och stod tills hans fötter svullnade. När han blev frågad, "Varför gör du det här, när Allah har förlåtit alla dina tidigare och framtida missgärningar?" Han svarade, "Skulle jag inte vara en tacksam slav?" (al-Bukhari, Muslim)

Profeten (saas) sa till Mu'adh (ra): "Vid Allah, jag älskar dig, så glöm inte att säga i slutet av varje salah, 'O Allah, hjälp mig att minnas dig och tacka Dig och dyrka Dig väl'" (Ahmad, Tirmidhi).

Ibn 'Abbas (ra) berättade att profeten (saas) sa: "Det finns fyra egenskaper, vem helst som är given dem har sannerligen blivit given det bästa i denna värld och i nästa. Det är:

ett tacksamt hjärta (som är tacksamt till Allah),

en ihågkommande tunga (som nämner Allah ofta),

en uthållig kropp (som uthärdar genom prövningarna som Allah må sända),

en trogen fru (som inte lurar honom på sin kropp och hans rikedom)."

Al-Qasim ibn Muhammad berättade från A'ishah (ra) att profeten (saas) sa: "Ingen välsignelse tilldelas en slav och han inser att det är från Allah, utan att belöningen av att visa tacksamhet för den, är skriven för honom. Allah känner aldrig ångern från sin slav för en missgärning han har begått, utan att Allah förlåter hans missgärning innan slaven söker förlåtelse. Ingen man köper en dräkt med sina egna pengar, sedan sätter på den och tackar Allah, utan att Allah skall ha förlåtit honom alla hans missgärningar innan dräkten når hans knän."

Profeten (saas) sa: "Allah är nöjd med sin slav om, när han äter något, tackar han Allah för det, och när han dricker något, tackar han Allah för det." (Muslim)

Shu'bah sa: "Al-Fadl ibn Fudalah berättade att abu Rajah al-'Utaridi sa: 'En gång såg vi 'Imran ibn al-Husayn bära vackra kläder som vi aldrig hade sett förut eller sen dess. 'Imran sa till oss att profeten (saas) sa: "Om Allah skänker Sin välsignelse till sin slav, tycker Han om att se resultatet av den välsignelsen på honom."'"

Ibn Shu'aib berättade från abu Ishaq från abu'l-Akhwas som berättade att hans far sa: "Jag kom till Allah's budbärare (saas) och såg ovårdad och sjaskig ut. Han frågade mig, 'Har du några tillhörigheter?' jag sa, 'Ja.' Han frågade mig vad, och jag sa till honom, 'Jag har allt. Allah har gett mig kameler, hästar, slavar och får.' Profeten (saas) sa: ' Om Allah har gett dig allt det, låt Honom då se Sin välsignelse på dig.'"

Abu'd Dunya berättade hadithen av Abu 'Abdi'r-Rahman as-Silmi från ash-Sha'bi, från an-Nu'man ibn Bashir, som sa: "Allah's budbärare (saas) sa: 'Att prata om Allah's välsignelse är tacksamhet och att ignorera den är otacksamhet (kufr). Den som inte visar tacksamhet för en liten välsignelse kommer inte visa tacksamhet för en stor välsignelse, och den som inte visar tacksamhet till människor kommer inte visa tacksamhet till Allah. Att vara med en grupp är en välsignelse, och att vara ensam är ett straff.'"

Ibn Abi'd-Dunja berättade att 'A'ishah (ra) sa att profeten (saas) kom in till henne en dag och såg en liten bit bröd på golvet, så han plockade upp den och torkade av den, och sa sedan till henne: "O A'ishah, behandla välsignelserna från Allah med respekt, för när de lämnar ett hushåll kanske de aldrig kommer tillbaka till dem."

Ad-Darwardi berättade från 'Amr ibn abi Amr från Sa'id al-Maqburi från abu Hurairah (ra) att Allah's budbärare (saas) sa: "Allah sa: 'Den troendes position i relation till Mig är av de bästa: han prisar mig till och med när Jag drar själen ur hans kropp.'"

Abu Hurairah (ra) berättade att profeten (saas) sa: "Om någon av er skulle vilja se den stora välsignelsen från Allah på sig, låt honom då se på dem som är mindre lyckosamma än honom, inte dem som verkar ha det bättre än honom."

Sahabah och Tabi'in och tacksamhet

Salman al Farsi (ra) sa: "Det fans en man som blev given mycket av denna världens lyx och sedan togs det bort från honom. Men han fortsatte att prisa och tacka Allah tills allt hade tagits bort från honom, även hans säng. Och då fortsatte han ändå att prisa och tacka Allah. En annan man, som också hade blivit given mycket av denna världens lyx frågade honom, 'Vad prisar och tackar du Allah för?' Mannen sa, 'Jag prisar och tackar Honom för välsignelser som, om andra frågade mig om att ge dem till dem i utbyte mot allt vad de har, skulle jag aldrig ge upp dem.' 'Vad kan de vara?' frågade den andra mannen. 'Kan du inte se?' frågade den första mannen. 'Jag har min syn, min tunga, mina händer, mina fötter...'"

Mukhallad ibn al-Husayn sa: "Definitionen av tacksamhet är att avstå från missgärningar."

Abu Hazim sa: "Varje välsignelse som inte tar dig närmare Allah är en katastrof."

Sulayman sa: "Att komma ihåg Hans välsignelser får en att älska Allah."

Hammad ibn Ziyad berättade att Laith ibn abi Burda sa: "Jag reste till Medina där jag mötte Abdullah ibn Salam som sa till mig: 'Skulle du vilja besöka en plats som besökts av profeten (saas) och vi ska erbjuda dig sawiq och dadlar?' Sedan sa han: 'När Allah samlar människorna på domedagen, kommer Han att påminna dem om Hans välsignelser. En av Hans slavar kommer att säga: "Påminn mig om någonting," och Allah kommer att säga: "Minns när du stod ansikte mot ansikte med den och den svårigheten och du bad till Mig, så Jag befriade dig från den. Minns när du färdades på den och den platsen och du frågade Mig om att ge dig en reskompanjon och Jag gjorde det. Minns när du frågade om den och den dotterns hand av den och den, och andra också frågade efter hennes hand, så jag gav henne till dig för giftermål och höll dom andra borta." Hans slav kommer att stå framför sin Herre, Som kommer att påminna honom om Hans många välsignelser.'" Han som berättade denna historia (Laith) grät redan och sa, Jag hoppas att ingen kommer att stå framför sin Herre på detta sätt, för att en som kommer att göra det kommer att bli straffad." (D.v.s. om Allah måste peka ut det som borde vara uppenbart, så är detta ett tecken åp en människas otacksamhet och han kommer att bli straffad.) Bakr ibn Abdullah al-Muzani sa: "När en man står öga mot öga med svårigheter, kan han be till Allah och Allah kan befria honom från motgångar. Sedan kommer shaitan till manen och viskar, 'Det var inte så dåligt som du trodde.' På så vis kommer mannens tacksamhet att bli försvagad."

Zazan sa: "Allah's rättighet över en man som njuter Hans välsignelser är att en sådan man inte borde använda Hans välsignelser till att begå missgärningar."

En man med kunskap sa: "Allah's välsignelse till oss i att hålla den här världens lyx ifrån oss, är större än välsignelsen i det som han har gett oss, för Allah ville inte att hans profet skulle ha den här världens lyx. Så jag föredrar att leva på det sätt som Allah föredrog för hans profet, än att leva ett liv som Han ogillade för honom."

Ibn abi'd-Dunya sa: "Det berättades för mig att några lärda sa: 'Den lärde borde prisa Allah för att ha undanhållit honom det här livets lyx, på samma sätt som han borde prisa Honom för det Han har skänkt honom. Hur kan ni jämföra välsignelserna och lyxigheterna för vilka han kommer att stå till svars för med undanhållandet av lyxigheter vilket är en befrielse från bli prövad, och vilket håller hans sinne fritt att dyrka och ihågkomma Allah? Så han borde tacka Allah för allt det.'"

Det har blivit sagt: "Tacksamhet är att ge upp missgärningar."

Ibn al-Mubarak sa: "Sufyan sa: 'Han förstår inte religionen ordentligt som inte räknar svårigheter som en välsignelse och lättnader som en katastrof.'"

Tacksamhet på olika sätt

En man sa till abu Hazim: "Vad är ögonens tacksamhet?" Han sa, "Om du ser goda saker, så pratar du om dem, och om du ser dåliga saker, så håller du tyst om det." Han frågade, "Vad är öronens tacksamhet?" Han sa, "Om du hör någonting gott, så accepterar du det, och om du hör någonting dåligt, så förnekar du det." Sen frågade han, "Vad är händernas tacksamhet?" Han sa, "Ta inte det som inte tillhör dig, och håll inte tillbaka från att betala det som du ska till Allah (zakat)." Sedan frågade han, "Vad är huvudets tacksamhet?" Han sa: "Att ha kunskap i det." Sedan frågade han: "Vad är ens privata delars tacksamhet?" Han citerade:

"...som håller sina begär i styr (och inte ger fritt utlopp åt sin lust) med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot dem, men de som går längre är syndare..." (Koranen 23:5-7)

Vad gäller dem som bara visar tacksamhet med tomma ord och inte tackar på andra sätt, de är som en man som har en dräkt och allt han gör med den är att röra vid den, men han sätter den inte på sig: den kommer aldrig att skydda honom från hettan, kylan, snö eller regn.

Sujud (nedfallande) av tacksamhet

När Allah's budbärare (saas) brukade få goda nyheter, brukade han göra sujud (nedfallande med pannan mot marken) och tacka Allah. 'Abdu'r-Rahman ibn 'awf (ra) berättade : "Profeten (saas) kom in till oss i moskén, stod vänd mot qibla, gjorde sedan sujud (nedfallande) och förblev i sujud en lång tid. Jag sa till honom: 'O Allah's budbärare, du gjorde sujud under en så lång tid at vi trodde att Allah hade tagit din själ.' Han (saas) sa: 'Jibril kom till mig med goda nyheter. Han sa till mig "Allah säger, 'Vemhelst som sänder välsignelser över dig, så kommer jag att sända sextio välsignelser över honom i gengäld, och vemhelst som hälsar dig, skall jag hälsa honom i gengäld,'"Så jag gjorde sujud (nedfallande) och tackade Allah.'"

Sa'id ibn Mansur berättade att Abu Bakr (ra) gjorde sujud (nedfallande) när han hörde nyheten om att Musaylimah hade blivit dödad, och Ka'b ibn Malik (ra) gjorde sujud när profeten (saas) talade om för honom de goda nyheterna att Allah hade förlåtit honom.

Alla ens goda gärningar kan inte ens betala för en av Allah's välsignelser

En troende dyrkade Allah i femtio år, så Allah talade om för honom att Han hade förlåtit honom. Mannen sa, "O Allah, vad finns det att förlåta när jag inte har gjort någon missgärning?" Så Allah orsakade att en nerv i hans nacke gav honom smärtor så att han inte kunde sova eller be. När smärtan lättade och han kunde sova kom en ängel till honom, så han klagade till ängeln över smärtan han hade utstått. Ängeln sade till honom: "Din Herre säger till dig att dina femtio år av gudsdyrkan är för att betala för lindringen av smärtan."

Ibn abi'd-Dunya nämnde att Dawud (as) frågade Allah: Vad är den minsta av Dina välsignelser?" Allah uppenbarade för honom: "O Dawud, ta ett andetag." Dawud gjorde så och Allah talade om för honom: "Det här är den minsta av Mina välsignelser över er."

Från det här kan vi förstå meningen med hadithen som berättades av Ziyad ibn Thabit och ibn 'Abbas (ra): "Om Allah skulle straffa människorna i himlen och jorden, skulle han ha gjort det utan att vara orättvis mot dem. Och om Han skulle ha barmhärtighet över dem, skulle Hans barmhärtighet vara långt bättre för dem än deras gärningar." (Abu Dawud)

I en sahih hadith sa Allah's budbärare (saas): "Ingen kommer att räddas genom sina gärningar." Människorna frågade, "Inte ens du, O Allah's budbärare?" Han (saas) sa, "Inte ens jag, om inte Allah höljer mig med Hans barmhärtighet och välsignelser."

En människas gärningar kan inte ens betala för en enda av Allah's många välsignelser, för även den minsta av Allah's välsignelser och gåvor uppväger på långa vägar människans gärningar. Så vi måste alltid tänka på de rättigheter som Allah har över oss.

Källa: Patience and Gratitude 'Uddat as-Sabirin wa Dhakhirat ash-Shakirin'
av Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Inga kommentarer: