bismillah

I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

onsdag 20 oktober 2010

Allahs namn förklarade


Prisad vare Allah.

Det är väldigt viktigt att alla muslimer har kunskap om Allahs namn och attribut. Vetskapen om dessa namn leder, förhoppningsvis, till att du som muslim lär känna din Skapare, må Han vara prisad. Med denna kunskap kan även alla Tawheeds delar uppnås.


Många tror att Allahs namn är begränsade till ett speciellt nummer, men denna uppfattning är fel. Den berömda hadithen som är saheeh har fått många att tro att Allah endast har 99 namn. I Bukhari (2736) och i Muslim (2677) står det att Abo Hurayrah har sagt att Profeten har sagt att;

”Allah har 99 namn, ett hundra minus ett. Den som lär sig dem kommer att träda in i Paradiset.”

Al-Nawawi återberättar att de lärda är eniga om att Allahs namn inte är begränsade till detta antal. Bevisen för detta kan du finna på http://www.islam-qa/.com fråga nr 41003.

I en hadith från al-Tirmidhi räknas dessa 99 namnen upp, men den hadithen är daéef (svag). Den blev klassad svag utav Imam al-Tirmidhi själv och andra. Mer om detta går att läsa i Sunan al-Tirmidhi, 5/530 – 532.

Många lärda har försökt finna Allahs olika namn i Koranen och i Sunnahn. Shaykh Muhammad ibn Salih al-Úthaymeen har sammanställt de namn han har funnit och samlat dem alla i boken, al-Qawaa’id al-Muthla fi Sifaat Illaahi wa Asmaa’ihi’l-Husna. Denna bok kan du finna här;

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16821.shtml

Nedan följer några av Allahs namn samt förklaringen på dem. Texterna är tagna från http://www.islam-qa.com/, så det går alltid att läsa originaltexterna där inshAllah, dem går även att läsa på flera olika språk. Om du som läsare finner fel så ber jag dig att höra av dig så jag kan rätta texten. Wa Baraka Allaho fikom.


Al-Subbooh är den Som är över allt som inte anstår Honom och Han står över alla de brister och (ofullkomliga) beskaffenheter som är en del av Hans skapelse.

Sharh Asmaa’ Allaah ta’aala al-Husna av Dr. Hissah al-Sagheer, s. 138

Al-Sayyid (Mästaren).  Allah är al-Sayyid (Mästaren). Överlägsen alla i universum; hela skapelsen tjänar Honom. Allah är den som behövs på ett fullständigt vis. Ingenting i skapelsen är oberoende av Honom. Om Han inte hade skapat dem, skulle de inte finnas, och om Han inte bibehöll dem efter att ha skapat dem, skulle de inte fortsätta att existera. Om Han inte hjälpte dem med allt de råkade ut för, så skulle de inte få någon hjälp förutom av Honom. Så det är Hans rättighet att alla Hans skapelser ska åkalla Honom, och ingen annan, al-Sayyid.

Sharh Asmaa’ Allaah ta’aala al-Husna av Dr. Hissah al-Sagheer

Al-Waasi’ (den All-Tillräcklige för Hans skapelses behov; den All-Omfattande). Allah omger hela Sin skapelse med Sitt beskydd, välsignelser, generositet och vänlighet. Allah är Själv-Tillräcklig, Den vars försörjning räcker till alla Hans varelser. Det finns inte någon som inte äter från Hans proviant; ingen kan äta från annat än från Hans proviant. Hans Barmhärtighet omfattar allting och Han uppfyller allas behov.

Han är den som ger mycket; Han har tillräckliga medel för att svara på allas önskemål, och Han omfattar alla saker för Han säger:

”all things He comprehends in His knowledge” [Ta-Ha 20:98]

Al-Waasi’ kan inkludera betydelser som namnet al-Ghaniy inte tyder på. Det är sagt (på Arabiska), Waasi’ al-Fadl och Waasi’ al-Rahmah, vilket betyder Hans barmhärtighet omfattar alla saker och Hans vetskap omfattar alla saker. Allah säger:

” ‘Our Lord! You comprehend all things in mercy and knowledge’” [Ghaafir 40:7]

Detta namn tyder på att ingenting finns bortom Honom, ingenting finns gömt från Honom, Hans vetskap och styrka är väldig, må Han vara ärad. Allah är den vars attribut är utmärkta, likaså allt som är sammankopplat med dem. Ingen kan prisa Honom tillräckligt; Han är som Han prisat Sig själv. Hans storhet, styrka och makt är enorm, och Han är stor i Sin frikostighet och godhet, och den Mest Generösa. Sharh Asmaa’ Allah ta’aala al-Husnaa av Dr. Hissah al-Sagheer, s. 268

Inga kommentarer: