bismillah

I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

fredag 7 januari 2011

Jinnernas värld


Ända sedan människans första steg på jorden har vi levt i samexistens med en annan skapelse, osynlig för oss men i allra högsta grad verklig. Denna skapelse har gett upphov till många sagor och berättelser. Genom tiderna har människan kallat dem vid olika namn och tillskrivit dem den egenskapen efter den andra. De har kallats andar, pysslingar, spöken mm, men man kan nog byta ut dem alla mot Jinn. Då som nu finns det även de som förnekar deras existens helt. ”Inte finns det spöken heller!”, kan man ofta höra. Det finns dock starka bevis för att det existerar en osynlig skapelse tillsammans med oss här på jorden, och vilket bevis kan vara starkare än koranen?

"Men Jinnerna skapade vi först av den kvävande vindens glöd" (15:27)

"Men det fanns människor som hade för vana att anropa några av de osynliga väsendena om skydd..." (72:6)

"Jag har skapat Jinnerna och människan endast för att dyrka mig" (51:56)

Ibn Hazm sa: “Jinnerna är verkliga, och de är skapelser från Allahs skapelser. Bland dem finns kaffir (de som inte tror på Allah) och troende. De kan se oss men vi kan inte se dem. De äter, får barn och dör. Allah säger;

‘[Och Gud skall säga:] "Ni [onda] osynliga väsen och människor som är församlade här!” [al-An’aam 6:130]

"Men Jinnerna skapade vi först av den kvävande vindens glöd" (15:27)

‘”Bland oss finns [nu] de som har underkastat sig Guds vilja och de som går det ondas väg. De som har underkastat sig Guds vilja är de som sökte kunskap om rätt och orätt; men de som väljer att gå det ondas väg skall bli bränsle för helvetets [ugnar]!'”
’[al-Jinn 72:14-15]

‘Verily, he and Qabeeluhu (his soldiers from the jinn or his tribe) see you from where you cannot see them’[al-A’raaf 7:27]

‘Will you then take him (Iblees) and his offspring as protectors and helpers rather than Me’[al-Kahf 18:50]

(al-Muhallaa, 1/34/35)

Det finns även ett antal Hadither som bevisar jinnernas existens, några av dessa kommer att nämnas senare.
Vi måste vara medvetna om att jinnernas värld tillhör det osedda, och vi vet endast det som Allah har uppenbarat för oss i Hans bok eller genom de ahadith som nedtecknats. Därmed får vi endast återberätta det som är nedskrivet i texterna om islam, all annan kunskap är dold för oss. Allah säger;

“And follow not (O man, i.e., say not, or do not, or witness not) that of which you have no knowledge. Verily, the hearing, and the sight, and the heart of each of those ones will be questioned (by Allaah).” [al-Isra’ 17:36]

Den kunskap Allah har gett oss om jinerna och andra skapelser är till vår fördel och nytta, och det Han har hållit undan för oss behöver vi inte veta. Om någon kunskap skulle varit nödvändig för oss att veta så skulle Allah uppenbarat den till oss. Därför bör vi inte ägna vår tid till att spekulera eller forska om jinnerna och deras mysterier. Allt som är bortom den kunskap Allah gett oss lämnar vi eftersom den kunskapen kan endast uppnås genom uppenbarelser.

De bästa exemplen för oss att följa finner vi bland Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam)s kompanjoner. De frågade endast Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) om saker som var bra att veta, de frågade aldrig om kunskap som inte var nödvändig.

Jag ber Allah att välsigna oss med kunskap som gagnar oss och som hjälper oss att göra goda gärningar.

Jinnernas namn

Ibland kallas jinnerna för andra namn, några av dessa är;

Jinni: Använt av araber när man pratar om en speciell Jinn.

Amir: Man brukar mena att det är en sorts Jinn som lever bland människor

Shaytan: En ondskefull Jinn.

Ifrit: Ett namn för Jinner som är starkare än Shaytan.

Vad är Jinner?

Jinnerna är en del av skapelsen, dem är inte som oss, men de delar många av våra egenskaper. De är begåvade med intelligens, frihet och makten att välja mellan rätt och fel. Den största skillnaden oss emellan är att de är skapta av eld medan människan är skapt från lera.

Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) har förklarat för oss i en hadith att det finns tre olika typer av Jinn; "Det finns tre typer av Jinn. En typ som flyger genom luften en annan typ består av ormar och hundar. En tredje har sin bas på en plats men reser omkring.
Abu d´Darda sa att Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam): "Allah skapade tre olika sorters Jinner. En typ består av ormar, skorpioner och jordens krypande ting. En typ är som vinden i luften. En annan typ är objekt för räkenskap och straff.”

Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) har även sagt att, ”änglarna är skapade av ljus och Jinnerna av rökfri eld och Adam skapades av det som har beskrivits för er.”

Någon som läser det här kanske ställer sig frågan, hur kan Jinner, som skapats av eld straffas med eld? Hur kan eld bränna eld? Man ska ha i åtanke att människan är skapad av lera, men är vi lera? Det samma gäller för Jinnerna. Beviset finns i en hadith återberättad av Imam Ahmed från Abu Said al-Khudri: ”Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) gick upp för att be morgonbönen och jag bad bakom honom. Han reciterade och blev förvirrad. När han var färdig sa han; ’Om ni bara hade kunnat se mig ta tag i Iblis och hur jag fortsatte ända tills jag kände kylan av hans spott mellan min tumme och mitt pekfinger.’”

Hur kan spottet från någon som är gjord av eld vara så kallt? Detta motsäger sig självt och visar klart att de på något sätt har lämnat grundelementet.

Jinnernas fader

Många lärda är av åsikten att Iblees är jinnernas fader, både de troende och de otroende bland dem. Han är deras förfader och de är hans avkommor. Ibn ‘Abbaas, Mujaahid, Qataadah, al-Hasan al-Basri och andra var av denna åsikt.
Se: Tafseer al-Tabari (1/507) och al-Durr al-Manthoor (5/402).
Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah kallade Iblis för jinnernas fader på fler än ett ställe (se Majmoo’ al-Fataawa, 4/346, 235), så gjorde även hans student Ibn al-Qayyim, därefter al-Haafiz Ibn Hajar in Fath al-Baari (6/369).

Utan tvekan så är Iblees jinnernas fader, eftersom Allah säger;

“och de osynliga väsendena har Han skapat av en bländande eldslåga.” [al-Rahmaan 55:15]
Och Allah beskriver Iblis när han talade till Honom;

“ ‘Gud] sade: "Vad hindrade dig från att falla ned på ditt ansikte [inför Adam] såsom Jag befallde dig?" [Iblees] svarade: "Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld, men honom skapade Du av lera” [al-A’raaf 7:12]

Och Allah säger;

“…Vill ni ta honom och hans anhang till era beskyddare i Mitt ställe, fastän de är era fiender?” [al-Kahf 18:50]

Detta är tydliga bevis på att Iblis har avkommor och att jinnerna är hans avkommor, men hur kommer det sig? Detta är en sak som vi inte har kunskap om och om vilken det inte har någon betydelse att vi inte känner till och om vi visste det så tillför det ingen nytta. Och Allah vet bäst.
Djävlarna/Shayateen är de otrogna (kuffar) utav jinnerna.

Är Iblis en Jinn eller en ängel?

Ibless – må Allah förbanna honom – är en utav jinnerna. Han var inte en ängel för en dag, inte ens för en sekund. Änglarna skapades nobla; de är aldrig olydiga mot Allah. När han beordrar dem att göra något uppfyller dem Hans order. Detta framgår tydligt i Koranen:

“OCH [MINNS] hur Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och hur alla föll ned utom Iblees; han tillhörde skaran av osynliga väsen och han trotsade sin Herres befallning. Vill ni ta honom och hans anhang till era beskyddare i Mitt ställe, fastän de är era fiender? Då gör de orättfärdiga ett dåligt byte!” [al-Kahf 18:50]

bn Katheer (må Allah vara honom barmhärtig) sa i sin tafsir:
Al-Hasan al-Basri sa: Iblees var inte en utav änglarna, inte ens för ett ögonblick. Han är jinnernas fader, på samma sätt som Adam (frid över honom) är mänsklighetens fader. Detta återberättas av Tabari med en saheeh isnaad (del 3/89).

En del av de lärda anser att Iblis var en utav änglarna, han var den bäste utav änglarna, han var den av änglarna som strävade hårdast i dyrkan… och andra utsagor, de flesta av dessa kommer från Israa’eeliyyat (sagor och berättelser från judiska källor), vilka av några klart motsätter sig Koranen.

"Än när vi sade till änglarna, fallen ned för Adam! Så föllo de ned utom Iblis, han
vägrade och visade sig spotsk och hörde till de otrogna" (2:34)

Vad var det som fick Iblis att hamna i onåd?

Iblis vistades i Paradiset tillsammans med de rättfärdiga änglarna. Till en början var Iblis den bästa utav jinnerna i dyrkan och tillbedjan. Han var en av de första bedjande. Ibn Abi Shayba meddelade att Maymun b. Mahran : Jag frågade ibn Umar vem var den första var att ropa in Isha. Han svarade Shaytan (Iblis).

När Allah skapade Adam så kom Iblis dåliga sidor fram. Efter att Allah skapat Adam utav lera lät Han honom torka, då brukade Iblis ta sig in och ut genom Adams alla ihåligheter, näsa, mun osv. Efter att Allah blåste in själen i Adam bad Han änglarna och Iblis att falla ner (sujood) framför Hans skapelse. Men Iblis vägrade, han tyckte att han var bättre än den skapelse som Allah skapat. När Iblis vägrade falla ned inför Adam blev den egenskap som fick honom på fall uppenbar. Denna egenskap var Högmod.
I och med att Iblis vägrade lyda Allahs order blev han en utav de arroganta, högmodiga och en utav de otrogna. Från den dagen blev han utesluten från Allahs barmhärtighet och Han fördömde honom fram till Domedagen.

“ Därpå föll änglarna ned [inför människan], alla Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam föll de ned utom Iblees som vägrade, full av högmod, och blev en av dem som förnekar sanningen.” [al-Baqarah 2:34]

“utom Iblees, som vägrade att ansluta sig till dem som föll ned [inför henne].
[Gud] sade: "Iblees! Varför faller du inte ned på ditt ansikte som de andra?"
[Iblees] svarade: "Jag är inte den som skall falla ned inför en människa, som Du har skapat av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja."
[Gud] sade: "Bort härifrån! Utstött skall du vara och [Min] förbannelse [skall följa dig] till Domens dag!"
[al-Hijr 15:30-35]

Iblis bad om uppskov fram till Domensdag. Allah lät honom få det. Allah säger:

“[Iblees] sade: "Herre! Bevilja mig anstånd till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!" [Gud] svarade: "Du är en av dem som skall beviljas anstånd till den Dag vars ankomsttid är känd [av Mig ensam]." [al-Hijr 15:36-38]

När Iblis fick reda på att han var en av de fördömda, bad han Allah att ge honom uppskov fram till Domens dag, under denna tid skulle han lägga all sin tid och kraft på att vilseleda så många han kunde utav Adams söner. Allt för att de ska vara med honom i Elden.

Allah säger:

“[Iblees] sade: "Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd, [alla] utom dem som är Dina verkliga, hängivna tjänare!’” [al-Hijr 15:39, 40]

Satan gör sitt bästa för att vilseleda och korrumpera människan i hopp om att de ska vara tillsammans med honom i Elden. Må Allah skydda oss och vägleda oss. Ameen

Iblis är väl medveten över sitt öde i elden, men utav avundsjuka, hat, otrohet och envishet vill han att alla andra ska följa med honom dit. Han hatar människan, Adams barn. Han är fientlig gentemot oss eftersom han är fördömd. Allah har varnat Sina slavar om Iblis och hans ondska uppsåt;

“ Djävulen är er fiende; behandla honom därför som en fiende! När han kallar sina anhängare är det hans enda avsikt att [förmå dem att slå in på] vägen som leder rätt in i den flammande Elden.” [Faatir 35:6]
Iblis behöver inte någon som viskar till honom, eftersom han är källan till allt ont. Genom att lyda vår Herre och följa Hans religion så kan vi skydda oss från Satans planer och fällor, eftersom Satan har ingen styrka eller makt över de som tror. Allah säger

“NÄR DU [vill] läsa Koranen, be då Gud beskydda dig mot Djävulen, den utstötte. Han har ingen makt över dem som tror och litar till sin Herre; hans makt är begränsad till dem som ställer sig under hans beskydd och som förleds av honom att tillskriva andra del i Guds makt.” [al-Nahl 16:98-100]

Dör Jinn?

Det är ingen tvekan om att Jinner faller under Allahs lag som står i koranen.

"Var och en som finnes på henne ska förgås, men din herres ansikte förbliver bestående i härlighet och ära. Vilken av eder herres välgärningar håller ni då för lögn" (55:26-28)

Hur länge de lever vet vi inte, men;

"Då sade han: Så stanna bland de som få anstånd. Han svarade: Därför att du bragt mig på fall, ska jag sannerligen lägga mig i försåt för dem på din väg, den rätta vägen. (7:14-15)

Vilket visar att det finns andra som fått anstånd. Detta inkluderar inte alla, men det utesluter inte att det finns fler än Iblis som fått anstånd.

Står Jinnerna till svars?

Bland Jinnerna finner vi troende, icke-troende och de som vill ont. De som gör goda gärningar får träda in i paradiset och de som gör onda gärningar förtjänas att bli straffade i elden. Jinnerna står till svars på samma sätt som människor gör: de som är lydiga Allah får träda in i Paradiset och de som är olydiga Honom får träda in i Helvetet. Koranens ord gäller även dem och de kommer att stå till svars för deras gärningar på Domedagen, Allah säger;

“De anser att det råder släktskap mellan Honom och osynliga väsen; och ändå vet dessa väsen att de skall föras fram [inför Gud för rannsakan och dom]!” [al-Saaffaat 37:158].

Allah säger;

“‘Bland oss finns de som vill göra det rätta och andra som har mindre intresse för det rätta; ja, vi har alltid varit delade i olika grupper.’” [al-Jinn 72:11]

“Bland oss finns [nu] de som har underkastat sig Guds vilja och de som går det ondas väg. De som har underkastat sig Guds vilja är de som sökte kunskap om rätt och orätt; men de som väljer att gå det ondas väg skall bli bränsle för helvetets [ugnar].” [al-Jinn 72:14, 15]

De kommer stå till svars för deras gärningar och de har blivit ålagda påbud och förbud. Alla lärda är överens att de ska få stå till svars för deras gärningar. En del lärda menar att de står till svars för deras gärningar på samma sätt som människan medan andra föreslår att de står till svars för deras gärningar i enlighet med deras förmåga och kapacitet. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (må Allah vara barmhärtig mot honom) sa:

“De är påbjudna vad gäller det väsentligaste sakerna och de mindre sakerna i enlighet med deras natur; de är inte som människor i deras form eller skepnad, de förbud och beordringar som de måste följa är inte likt de som människan måste följa. Men de delar med människan det fakta att de är ålagda påbud och förbud, och regler om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Vad jag vet så råder det inga meningsskiljaktigheter muslimer emellan i denna fråga.” Majmoo’ al-Fataawa, 4/233.

Vad gäller hur jinnernas gärningar blir nedskrivna och om deras situation är som människan, över vilka Allah har föreskrivit två änglar som vakar över oss och skriver ner våra gärningar. Detta tillhör det osedda om vilket Allah inte har berättat något för oss om. De verser och hadeeth som tar upp detta talar till människan och inte jinnern. Allah säger i Koranen;

“VAD KOM dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde?
[Han] som har skapat dig och format dig [med hänsyn till den uppgift du skall fylla] och gett din natur dess jämvikt; skapat dig i enlighet med Sin vilja. Nej, [i er otacksamhet] förnekar ni domen! Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare, som [känner er och] vet vad ni gör. [al-Infitaar 82:6-12].

Och Han sager;

“VI HAR skapat människan och Vi vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder. När de två [änglarna som har till uppgift] att skriva ned [hennes ord och hennes handlingar] skriver, sittande på höger och vänster sida, kommer inte ett ord över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva].” [Qaaf 50:16-18].

Religioner och sekter bland Jinn

Allah berättar för oss att Jinnerna säger:

"Förvisso finns det rättfärdiga bland oss och även sådana som icke tro; vi tillhöra olika riktningar" (72:11)

"Förvisso finns det bland oss de som omfatta Islam och de som vika av från vägen och som omfatta Islam, dessa väljer en rätt väg. Men vad de dem beträffar som vika av från vägen så varde de bränsle åt helvetet" (72:14-15)

Jinnerna har olika religioner och åsikter, skolor. As- suddi säger Jinner är som er de har Murjites, Qadiris, Rafidites och Kharijites.

Olika fakta om jinn

Jinnernas styrka

Jinner har krafter som överstiger en människas. En av dessa är att byta skepnad, en annan är kraften att röra sig otroligt snabbt. Beviset för det finner vi i Koranen när en ifrit sa till Sulayman att han kunde hämta Drottningen av Yemens tron till honom innan Sulayman han resa sig;

"En Demon bland Jinnerna svarade: Jag ska skaffa dig den innan du står upp från din plats"(27:39)

Det visar egentligen bara två av deras förmågor och de kan ha fler. Men det visar att de är starkare och snabbare än människan, det behöver inte betyda att detta är deras enda talanger.

Jinnernas boningar

Vad gäller deras liv och bostäder så är de som alla andra skapelser, de har deras egna liv, de gifter sig och producerar avkommor. Allah nämner Iblis på följande sätt;

“…Vill ni ta honom och hans anhang till era beskyddare i Mitt ställe, fastän de är era fiender?” [al-Kahf 15:50]

De lever och bor oftast i ruiner och smutsiga ställen så som toaletter och soptippar. Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) sa: ”Dessa toaletter är bebodda av djävlar, så när ni ska besöka toaletten säg då, ‘A’oodhu Billaahi min al-khubthi wa’l-khabaa’ith (Jag söker skydd hos Allah från de kvinnliga och manliga djävlarna):” Berättad av Abu Dawood, 6; klassed som saheeh av al-Albaani in Silsilat al-Ahaadeeth al-Saheehah, 1070.
Vad gäller delen al-khubthi wa’l-kabaa’ith (ovan översatt till kvinnliga och manliga djävlarna”), så kan det även al-khubth betyda ondska och al-khabaaíth betyda onda andar, vilket inkluderar både manliga och kvinnliga djävlar.

Jinner finns ofta vid platser där den kan skapa korruption som t.ex. marknader. Det är därför Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) sa, ”Om det är möjligt gå inte in i en marknad först och gå inte ut sist. Det är Shaytans slagfält och där höjer han sin fana.” (muslim).

Jinnerna kan även vilja bosätta sig i våra hem, för att förhindra detta så ska man säga Bismillah, i Allahs namn innan man går in i hemmet, läsa koran mm.

Satan föredrar att sitta med halva kroppen i skugga och den andra i solen därför förbjöd Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) folk att sitta på så sätt.

Kan Jinner och människor gifta sig?

Detta är inte sant. Jag tror inte att en halv-mänsklig, halv-jinn person skulle kunna födas, eftersom jinnerna inte har några kroppar. De är andevarelser, trots att de kan ta olika former. (text översatt från www.islam-qa.com)

Men vi bör passa på att nämna här att Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) varnade varje gift par att om de inte nämner Allahs namn innan samlag kommer Satan att vara med dem under samlaget. Detta visar visserligen inte om man kan gifta sig med dem eller inte, men visar att Shaytan kan ha en "djupare" kontakt med oss människor. Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) har lärt oss att innan samlag skall man säga; “Bismillaah, Allaahumma jannibnaa al-shaytaan wa jannib al-shaytaan maa razqtanaa (I Allahs namn, Åh Allah, Håll Shaytan borta från oss och håll Shaytan borta från det du ger oss (våra barn).” och ”Om Allah förutbestämt att de ska få ett barn, kommer satan aldrig att skada honom.” (al-Bukhaari, 9/187)

Hur vandrar Satan?

Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) sa att ingen av er bör gå med bara en sandal. Satan vandrar med bara en sandal. När en av era sandaler går sönder bör han inte gå med den andra förrän den första är lagad. (Muslim)

När är Satan oftast ute?

Satan och hans anhängare är oftast ute efter solnedgången. Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) sa: ”När natten faller och det är solnedgång håll då era barn inne för djävlarna samlas då. När en timme har gått låt dem gå ut. Stäng dörren och nämn guds namn. Satan öppnar inte en låst dörr.”

Var är Satans tron?

Imam Ahmed b. Hanbal nämnde att Jabair hörde Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) säga att Iblis placerade sin tron på sjön sedan sänder han efter sina arméer. De som är närmast honom i ranking är de som är ondast. En av dem kommer fram och säger, jag gjorde så och så. Satan svarar, ”du har inte gjort något” Sedan kommer en annan fram och säger; ”Jag lämnade inte honom förrän jag lyckades förstöra hans äktenskap” Iblis klappar om honom och ger honom beröm.

Äter och dricker Jinner?

Det finns tre olika meningar om detta. Den första är att ingen av dem dricker eller äter. Den andra är att det finns vissa som dricker och äter. Den tredje är att alla dricker och äter. De som håller sig till den sista punkten tvistar om hur de äter, vissa säger att de dricker och äter genom sniffning och inandning, detta stöds inte av några bevis. Andra säger att de tuggar och sväljer som en vanlig människa detta stöds av Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam)s traditioner. Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) sa att Shaytan äter med hans vänstra hand och dricker med samma hand. Det är i alla fall bevisat att Shaytan äter, vissa skolor säger att man inte ska ta det bokstavligen utan metaforiskt.

Har Jinner krafter nog att anta andra former? Kan människan bli besatt av jinner?

Jinner har kraft nog att anta formen av en skorpion, häst, hund osv. den har till och med kraften eller förmågan att ta formen av en människa. Det har rapporterats att Satan antog formen av en gammal man när Quraysh samlades i Dar al Nadwa för att diskutera hur de skulle få stopp på Profeten (sallaAllaho aleihi wa sallam) mission. Det var Shaytan som föreslog att de skulle döda honom. Värt att veta är att vi människor inte kan se hur jinnerna ser ut i deras grundform. Det finns de som hävdar att de vet hur jinnerna ser ut i verkligheten, dessa påståenden är falska. Allah säger;

Det är även bevisat att jinn kan ta över människor och skada dem. Allah säger om de som är inblandade i riba (ränta):

“Those who eat Riba will not stand (on the Day of Resurrection) except like the standing of a person beaten by Shaytaan (Satan) leading him to insanity” [al-Baqarah 2:275]

Dvs. När de återuppväcks från deras gravar kommer de att stå likt de som har blivit bebodda av jinner eftersom magen hos den som handlar med riba – må Allah förbjuda – kommer vara enorm. När han vill ställa sig upp kommer han att falla ner, och varje gång han försöker ställa sig upp kommer han att falla ner och på så sätt bli avslöjad framför alla människor, så han liknas vid den som blivit drabbad av jinn eller djävlar. Detta visar på att jinn kan överta människor, vilket är bevisat och välkänt från synbara experiment. Jinner kan träda in i människan och styra över den och ibland göra den galen. Ibland gör dem det för att människan har skadat dem och de vill hämnas eller för att de driver med honom eller för någon annan anledning som de önskar.

Inga kommentarer: