bismillah

I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

lördag 22 januari 2011

Uppfostra dina barn med Koranens ljus...
Jag fick den här fina lektionen på min mejl och tog mig friheten att översätta den, jag hoppas att den kommer fler till nytta. Rekommenderar även en Fin berättelse för de barn som inte förstår Koranen..

”Detta är vad som händer när du läser Koranen. Du kanske inte förstår eller minns allt, men när du läser den gång på gång kommer du att ändras,både på in- och utsidan. Det är ett verk av Allah i våra liv. ”
Att ge barnen en islamisk utbildning och uppfostra dem till bra muslimer är alla muslimska föräldrars plikt. Att uppfylla denna plikt leder till Allahs Välbehag, vilket är bra både för föräldrarna och barnen både i detta liv och i Nästa. Å andra sidan, om man ignorerar denna plikt leder det till barnets undergång i Nästa Liv och Allahs Vrede drabbar föräldrarna eftersom de inte har skyddat deras barn från Satans fällor och för att de tillåtit barnet att välja den väg som leder till undergång.


Allahs Sändebud sa; "Var och en av er är en herde och är ansvarig för sin flock. Ledaren är en herde och han är ansvarig för sin flock. Mannen är herden i sin familj och han är ansvarig för sin flock. Kvinnan är herde över sin mans hem och hon är ansvarig för sin flock. Tjänaren är herde över sin husbondes egendom och han är ansvarig för sin flock." Han sa: "Jag hörde detta från Allahs Sändebud" (Allahs frid och välsignelser över honom) (berättat av al-Bukhari 853; Muslim 1829) (översättning http://www.islamguiden.com/)

Allahs säger i koranen;

"TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle." [Noble Quran 66:6]

Ett sätt att skydda ditt barn från Elden är att lära honom Allahs ord – Koranen.

Profeten sa; ”Om koranen är samlad i en kropp (dvs. en person), kommer Allah inte bränna honom med Elden.” [Al-Baihaqi, bestyrkas av Sheikh al-Albani]

Al-Hafidth as-Suyooti, en välkänd lärd sade;

"Att lära barnen Koranen är en utav Islams grundläggande principer. Genom den kommer barnet att växa upp på fitrah (naturlig islamisk monoteism) och visdomens ljus kommer att sprida ut sig i hjärtat innan begären (shahawat) får fäste däri och förmörkar den med olydnaden och vilseledelsens moln.”

Redan från tidig ålder kommer barnet att bli skyddad från frestelserna i denna värld och Satans viskningar. Han kommer att växa upp bland sammankomster av Dhikr (ihågkommanden av Allah) vari harmoni och Allahs barmhärtighet kommer ner, vilket leder till att Allah bevarar hans fitrah (naturlig islamisk monoteism).

Profeten sade:

"Inga människor samlas i ett av Allahs hus (dvs moské) reciterandes Allahs bok och studerar den tillsammans, förutom att harmoni sänker sig över dem, och Allah nämner dem för de som är med Honom (änglarnas sammankomster högt upp)." [Sahih Muslim]

Ditt barn kommer att ges en plats i paradiset efter antalet verser han memorerar från Allahs Bok, det kommer det att sägas till honom på Domens Dag så som profeten (fred och välsignelse vara över honom) sade:

"Läs, stig upp och recitera med långsam, rytmisk melodi på samma sätt som du reciterade under jordelivet. Ty sannerligen kommer din position (i Paradiset) vara på den plats där du reciterar den sista versen. " [Abu Dawud och at-Tirmidhi]

Varje gång ditt barn går till moskén för att lära sig Koranen får han belöningen likt en perfekt Hajj. Profeten sade:

"Den som går till moskén på morgonen med avsikten att lära sig något gott eller lära ut det, kommer få belöning likt den person som utför Hajj." [At-Tabari. Bestyrkt av Sheikh al-Albani]

Profeten (frid och välsignelser vara över honom) sade till Abu Dharr,

"O Abu Dharr! Att du går ut på morgonen och lär dig en vers från Allahs Bok är bättre för dig än om du ber hundra rak'ah (enheter av bön)." [Ibn Majah]

Koranen kommer att medla för ditt barn på Domedagen, Allahs budbärare sade:

"Recitera Koranen för sannerligen kommer den att komma på Domedagen som en medlare för de som reciterade den." [Sahih Muslim]

Ditt barn kommer att få bära kläder och en krona av ära på Domedagen. Profeten sade:

"Koranen kommer att komma på Domedagen och säga "Åh Herre! Smycka honom." Så personen kommer att få bära en krona av heder. Därefter kommer den (Koranen) att säga, "Åh Herre! Ge honom mer." Så personen kommer att få bära kläder av heder. Sedan kommer det att sägas, ”Åh Herre! Var nöjd med honom.” Så Allah kommer att vara nöjd med honom. Sen sägs det, "recitera och stig upp." Och personen kommer att få en extra god gärning för varje vers (som han reciterar från Koranen.) " [Sahih at-Tirmidhi]

Profeten (frid och välsignelser vara över honom) sade:

"Den som reciterar Koranen, lär sig den och lever efter den kommer att ges en krona av ljus att bära på Domedagen och dess ljus är likt solens ljus." [Sahih al-Hakim]

Så varför uppmuntrar vi inte våra barn till att memorera Koranen och göra dem till de bästa individerna i detta Ummah. Allahs budbärare (frid och välsignelser vara över honom) sade:

"Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den." [Sahih al-Bukhari]

Allah, den Upphöjde, har lovat riklig belöning till de föräldrar som hjälper sina barn till att memorera Koranen. Profeten (frid och välsignelser vara över honom) sade:

"Den av er som reciterar Koranen, lär sig den och agerar i enlighet med den skall ges en krona av ljus att bära på Domedagen, vars ljus kommer att vara likt solens. Hans föräldrar kommer att kläs i två plagg som inte exciterade i detta liv. De kommer att säga: 'Vad har fått oss att bli klädda (i dessa kläder)?" Det kommer att sägas, "Att ditt barn höll fast vid Koranen (dvs. att memorera) har orsakat det.'" [Al-Hakim graderade den autentisk]

När föräldrarna lämnar ett rättfärdigt barn efter sig, kommer det att vara en källa till belöning och välsignelse för dem efter deras död, Allahs budbärare sade:

"När en människa dör, kommer alla hans goda gärningar till ett slut, utom i tre fall; sadaqah jariyyah (välgörenhet vars välsignelser fortskrider), nyttig kunskap som han lämnar efter sig och ett rättfärdigt barn som ber för honom." [Sahih Muslim]

Föräldrarna kommer också att få lika mycket belöning som barnet får genom att den memorerar eller reciterar Koranen, för föräldrarna leder honom till denna goda gärning och ingjuter i hans hjärta kärleken för islam, och kärleken till Allahs bok.

Profeten (frid och välsignelser vara över honom) sade:

"Den som vägleder till något gott är lik den som gör det." [Sahih Muslim] och:

"Den som bjuder in till vägledning kommer att få belöning likt de som följer honom utan att det minskar något från deras belöning ..." [Sahih Muslim]

De föräldrar som har intelligenta och snabblärda barn bör se till av även dem lär sig Koranen och islamisk utbildning. Det borde inte vara så att endast de barn som inte lyckats med de världsliga studierna skickas för att studera religionen. Som förälder bör man inse vikten av islamisk utbildning, genom att uppfostra och utbilda duktiga muslimer som kan hjälpa ummat att resa sig igen, inshAllah, och jobba för islams sak.

Från Abû Mûsâ Al–Ash’arî - radi Allâhu 'anhu – att profeten - salla Allâhu 'alayhi wa sallam – sade:

”Liknelsen av den vägledning och kunskap som Allah sände mig med är som [liknelsen av] det stora årliga regnet som når marken. En del av marken som regnet föll ner på var bra, bördig jord som tog emot vattnet och frambringade mycket växtlighet.

Och en del av marken var torr och hård mark som tog åt sig av vattnet. Så Allah skänkte människorna nytta genom detta vatten, så de drack av det och använde det till att vattna och odla.


Och en annan del av vattnet föll ned på plan, slät mark som inte sög åt sig vattnet och inte frambringade växtlighet.


Detta är liknelsen av den som fick förståelse i Allahs religion och som drog nytta av det som Allah sände mig med, så han lärde sig och lärde ut.


Och liknelsen av den som inte bryr sig om det och inte accepterar Allahs vägledning som jag sändes med.”

Rapporterad av: Al-Bukhârî, Muslim och Ahmed. (översättning http://www.islam.nu/)

De föräldrar som ursäktar deras barn genom att säga att han är svag, han har inte bra minne eller "han inte är begåvad", dessa föräldrar bör veta att Allah har sagt i Koranen:

"And indeed we have made the Quran easy to remember." [Noble Quran 54:17]

Och Allahs budbärare sade:

"Den som går på en väg sökandes islamisk kunskap, Allah kommer att underlätta vägen till Paradiset för honom. Änglarna kommer att sänka ner deras vingar, nöjda med denna sökare av kunskap, och de i himlarna och de på jorden kommer att be om förlåtelse för den kunnige personen, även fisken i de djupaste vattnen kommer att be om hans förlåtelse. " [Sahih Abu Dawud, Ibn Majah och at-Tirmidhi (2835)]

Det är inte obligatoriskt för ditt barn att memorera hela Koranen. Att han närvarar vid de dagliga sammankomsterna av dhikr vänjer honom vid att närvara vid platser av dyrkan istället för att vänjas vid att besöka onda sammankomster. Ditt barn kommer att hitta bra vänner som kommer att skydda honom från att avvika och anta onda vanor och rutiner. Allah säger:

"Och ha tålamod med dem som morgon och afton anropar sin Herre och söker Hans välbehag och vänd dig inte ifrån dem för att i stället vila ögonen på denna världens pomp och ståt. Och lyssna inte till den vars hjärta Vi har låtit förbli [kallt och] likgiltigt inför tanken på Oss och som [bara] frågar efter det som behagar honom själv. För honom är allt hopp [om räddning] ute." [18:28]

Khadejah Jones

Share Islam Team

ShareIslam.com

översättning: http://forallahsskull.blogspot.com/

Inga kommentarer: