bismillah

I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

tisdag 12 oktober 2010

Hur hanterar man sin ilska?
All Ära hör Allah till.


Ilska är en av Shaytaans elaka viskningar, som leder till mycket dåligt och tragedier, vars vidd endast Allah vet. På grund av detta har islam mycket att säga om detta dåliga karaktärsdrag. Profeten (SAS) har beskrivit botemedel för denna "sjukdom" och hur man ska begränsa dess effekt, de är bla som följer:

Söka skydd hos Allah från Shaytaan:

Sulayman ibn Sard sa; "Jag satt med Profeten (SAS), när två män baktalade varandra. Den ene var röd i ansiktet, och ådrorna på hans nacke stod ut. Profeten (SAS) sa, 'Jag vet ett ord som om han sa det skulle det han känner försvinna. Om han säger "Jag söker skydd hos Allah från Shaytaan', skulle det han känner (ilskan) försvinna." (Bukhaari, al-Fath, 6/337)

Profeten (SAS) sa: "Om en man blir arg och säger, 'Jag söker skydd hos Allah,' försvinner hans ilska." (Saheeh al-Jaami´al-Sagheer, no. 695)

Vara tyst:

Profeten (SAS) sa: "Om någon av er blir arg, låt honom då vara tyst." (Källa Imaam Ahmad, al-Musnad, 1/329; se även Saheeh al-Jaami´, 693, 4027)

Anledningen till att man ska vara tyst är för att ofta när man är arg tappar man lätt kontrollen; då man lätt kan bla. säga ord av kufr (som vi söker skydd hos Allah från), förbanna, begära skilsmässa (talaaq) vilket förstör ens hem, baktala som ger fiendeskap, eller hat mot andra. Kortfattat så är tystnad det som hjälper en mot allt detta.

Ändra din position

Profeten (SAS) sa: "Om någon av er blir arg när han står upp, låt honom då sätta sig, så hans ilska ska försvinna; om den inte försvinner, låt honom då lägga sig ner."

Den som berättat denna hadith heter Abu Dharr (ra), och det finns en historia i samband med hadithen; han var på väg för att ge sina kameler något att dricka vid ett kar han ägde, då kom de några människor gående och de sa till varandra, "Vem kan tävla med Abu Dharr (i att ta sina djur för att dricka) och få hans hår att resa sig?" En man svarade, "Jag kan," mannen hämtade sina djur och tävlade med Abu Dharr, men det resulterade bara i att karet gick sönder. (Abu Dharr trodde mannen skulle hjälpa honom att ge vatten till kamelerna, men istället var mannen oförsiktig och fick karet att gå sönder.) Abu Dharr stod upp, så han satte sig, sedan lade han sig ner. Någon frågade honom, "O Abu Dharr, varför sätter du dig ner och sedan lägger dig?" Han svarade: "Profeten (SAS) sa: "..." och så berättade han hadithen. (Hadithen och berättelsen finns i Musnad Ahmad, 5/152; se även Saheeh al-Jaami´, no. 694)

Enligt en annan källa höll Abu Dharr på att ge vatten till sina kameler vid karet, när en annan man gjorde honom arg, så han satte sig ner.....(Fayd al-Qadeer, al-Manaawi, 1/408)

Bland de positiva i rådet som Profeten (SAS) gav är det faktum att det förhindrar den som är arg från att tappa kontrollen, han skulle kunna skada någon annars, eller till och med döda - som vi snart ska få reda på - eller från att han tar sönder ägodelar osv. Genom att man sitter ner är det mindre risk för att man blir upphetsad, att ligga ner gör risken ännu mindre för att man ska göra något tokigt eller farligt.

Al-Állaamah al-Khattaabi (r), sa i sina kommentarer på Abu Dawud: "Den som står upp är i en ställning då han lätt kan slå till och förstöra, medan för den som sitter ner har en mindre risk, och den som ligger ner kan göra varken eller. Det är möjligt att Profeten (SAS) sa till den arga mannen att sätta sig ner eller lägga sig ner för att han inte skulle göra något han senare skulle ångra. Och Allah vet bäst." (Sunan Abi Dawud, med Maáalim al-Sunan, 5/141)

Följa Profetens (SAS) råd:

Abu Hurayrah (rh) berättar att en man sa till Profeten (SAS), "Ge mig ett råd." Han svarade, "Bli inte arg." Mannen upprepade frågan flera gånger, varpå Profeten(SAS) svarade, "Bli inte arg." (Källa al-Bukhaari, Fath al-Bari, 10/456)

Enligt en annan källa sa mannen: "Jag tänkte på det som Profeten (SAS) sagt, och förstod att ilska sammanfattar allt sorts dåligt." (Musnad Ahmad, 5/373)

"Bli inte arg och Pradiset kommer att bli ditt". 

saheeh hadeeth, se Saheeh al-Jaami´, 7374. se Fath 4/465)

Genom att komma ihåg vad Allah har lovat de som är rättfärdiga (muttaqeen) som håller sig borta från det som skapar ilska och kämpar inom sig själva för att kontrollera den, är ettav de mest effektiva sätten att hantera ilskans flammor. En ahaadeeth som beskriver den stora belöningen som väntar för den som gör detta är: "Den som kontrollerar sin ilska när han har möjlighet att agera, Allah kommer fylla dennes hjärta med belåtenhet på Domedagen." (Källa al-Tabaraani, 12/453, se även Saheeh al-Jaami´, 6518)

En annan stor belöning beskrivs med Profetens ord: "Den som kontrollerar sin ilska när han har möjlighet att agera, på Domedagen kommer Allah att kalla på honom framför alla människor, och han kommer få välja vilken Hur al-Áyn han vill." (Källa Abu Dawud, 4777, mfl. Klassad som hasan i Saheeh al-Jaami´, 6518)

Vetskapen om den höga statusen och fördelarna för den som kontrollerar sig:

Profeten (SAS) sa: "Den starke är inte den som kan vinna över andra i brottning; utan, den starke är den som kan kontrollera sig när han blir arg." (Källa Ahmad, 2/236; hadithen är alla överens om)

Desto större ilska, desto högre status för den som kontrollerar sig. Profeten (SAS) sa: "Den starkaste mannen är den som blir så arg att hans ansikte blir rött och nackhåret reser sig, men ändå kan övervinna sin ilska." (Källa Imaam Ahmad, 5/367, klassad hasan i Saheeh al-Jaami´, 3859)

Anas (ra) berättar att Profeten (SAS) gick förbi en grupp människor som brottades. Han frågade, "Vad är detta?" De svarade: "Den och den är den starkaste, han kan vinna över vem som helst." Profeten (SAS) sa, "Ska jag inte berätta för er vem som är starkare än honom? Det är den mannen som när han blir illa behandlad av andra, kontrollerar sin ilska. Han har besegrat sin egen shaytaan och den shaytaan som den som gjorde honom arg har." (Källa al-Bazzaar, och Ibn Hijr sa att dess isnaad är saheeh. Al-Fath, 10/519)

Följa Profetens (SAS) exempel vid ilska:

Profeten (SAS) är våran ledare och har visat oss de bästa exemplen på detta, vilket finns berättat i flera hadither. En av de mest berömda är från Anas (ra), som sa: "Jag gick med Profeten (SAS), och han bar en Najraani kappa med skrovlig krage. En beduin kom och tog ett hårt tag om hans kappa , jag såg märken på hans nacke efter kragen. Beduinen beodrade honom att dela med sig av en del av de rikedomar Allah gett honom. Profeten (SAS) vände sig mot honom och log, varefter han beordrade att något skulle ges till honom." (Fath al-Baari, 10/375)

Vi kan följa Profeten (SAS) exempel genom att bli arg för Allahs skull, när Hans rättigheter blir åsidosatta. Denna ilska är beundransvärd. Profeten (SAS) blev arg när han fick veta om imamen som gjorde bönen aldeles för lång; när han såg ett draperi hos Áaíshah med djur på; när Usaamah talade till honom om Makhzoomi kvinnan som stulit, och han sa "Försöker du ingripa när ett av Allahs straff ska tillämpas?"; när människor frågade frågor som han inte tyckte om, osv. Hans vrede var bara för Allahs skull.

Vetskapen om att stå emot ilska är ett tecken på gudsfruktan (taqwaa):

De rättfärdiga (al-muttaqoon) är de som prisas av Allah i Quráan och av Hans Sändebud (sas). Paradiset lika vid som himlen och jorden är förberett för dem. Ett av deras karaktärsdrag är: "Those who spend (in Allah´s Cause) in prosperity and in adversity, (they) repress anger, and (they) pardon men; verily, Allah loves al-muhsinoon (the good-doers)." al-Ímran 3:134

Dessa är de som har bra karaktär, underbara egenskaper och gärningar som Allah nämnt, och som människor beundrar och vill efterlikna. Ytterligare ett karaktärsdrag är: "...when they are angry, they forgive." al-Shooraa 42:47

Lyssna till påminnelser:

Ilska är en del av människans natur, och människor skiljer sig i ilska. Det kan vara svårt att inte bli arg, men ärliga människor kommer ihåg Allah när de blir påminda, och de går inte över gränserna. Några exempel följer nedan:

Ibn Ábbas (ra) berättar att en man frågade om lov för att tala med Úmar ibn al-Khattab (ra), så sa han: "O son till al-Khattab, du ger inte så mycket och du dömmer inte rättvist bland oss." Úmar (ra) blev så arg att han tänkte attakera mannen, men al-Hurr ibn Qays, som var en av de närvarande sa: "O Ameer al-Mu´mineen, Allah sa till sin Profet (sas): "Show forgiveness, enjoin what is good, and turn away from the foolish" al-A´raaf 7:199. Denna mannen är en av de löjliga/dumma." Vid Allah, Úmar kunde inte gå längre efter att al-Hurr resiterat denna ayah för honom, och han var en man som försökte följa Allahs Bok. (Källa al-Bukhaari, al-Fath, 4/304)

Det är så muslimerna ska vara. De onda munaafiq (hycklarna) var inte på samma sätt när de hörde Sahaba läsa följande hadith: "Sök skydd hos Allah från Shaytaan." Hycklaren sa till mannen som påmint honom, "Tror du att jag är galen? Gå din väg!" (Källa al-Bukhaari, al-Fath, 1/465) Vi söker skydd hos Allah från misslyckanden.

Vetskapen om det dåliga resultat av ilska:

De negativa resultate av ilska är många; i korthet så skadar det en själv och andra. Den arga personen kan baktala eller tala fult, han kan attackera andra (fysiskt) på ett okontrollerat sätt, till och med gå så långt som mord. Följande berättelse innefattar en rik lektion;

Ìlqimah ibn Waaíl berättar att hans far (ra) berättat: "Jag satt med Profeten (SAS) när en man kom till honom med en annan man som han höll fast med ett rep. Han sa, 'O Allahs sändebud, denna man dödade min bror.' Allahs Profet (SAS) frågade honom, 'Dödade du honom?' Han svarade, 'Ja, jag dödade honom.' Han frågade, 'hur dödade du honom?' Han svarade, 'Vi slog på ett träd för att löven skulle falla, för våra djur skulle kunna äta, då baktalade han mig, så jag slog honom på sidan av huvudet med en yxa, och dödade honom.'..." (Källa Muslim 1307, utgiven av al-Baaqi)

Ilska kan leda till mindre än dödande, såsom att såra eller brytandet av ben. Om den som skapat ilskan rymmer sin väg, kommer den arge att vända ilskan mot sig själv, han kan slita sin kläder, slå mot sina kinder, eller få ett anfall, bli medvetslös, eller ta sönder tallrikar och porslin eller ta sönder möblerna.

I värsta fall kan ilskan bli en social katastrof, att man bryter släktband eller skilsmässa. Fråga de som skilt sig från sina fruar, och de kommer att berätta att det hände när de var arga. Denna skilsmässa resulterar i tråkigheter för barnen, ånger och frustation, ett hårt och svårt liv, allt på grund av ilska. Om de hade kommit ihåg Allah, tagit sig samman, bekämpat sin vrede och sökt skydd hos Allah, hade inget av detta hänt. Att gå emot shareeáh resulterar bara i förlust.

Skadorna på hälsan som resultat av vrede kan bara beskrivas av doktorerna, blodpropp, högt blodtryck, tachycardia (ovanligt högt blodtryck) och hyperventilering (snabb, ihålig andning), som kan leda till dödlig hjärtattack, diabetes, osv. Vi ber Allah om god hälsa.

Den arga personen borde tänka på sig själv när han är arg:

Om den som är arg sett sig själv i spegeln när han var arg skulle han hata det han såg. Om han kunde se hur han förändras, och sättet hans kropp och ben skakar, hur hans ögon stirrar och hur galen och okontrollerad han är, då skulle han hata sig själv och göra uppror mot sitt eget utseende. Det är välkänt att inre fulhet är värre än yttre fulhet; hur glad måste inte shaytaan vara när en person är på detta vis! Vi söker skydd hos Allah från shaytaan och från misslyckanden.

Duáa´:

Duáa´är alltid ett vapen som den troende kan använda, genom vilket han kan be Allah att skydda honom från allt det onda, problem och dåligt uppförande och söka skydd hos Honom från att falla in i diket av otrohet (kufr) eller felstegen som görs på grund av ilska. En av de tre saker som kan rädda honom är att vara rättvis när han är belåten och när han är arg. (Saheeh al-Jaami´, 3039) En av Profetens (sas) duáa var: "O Allah, vid Din kunskap om det Osedda och Din Makt över Din skapelse, håll mig vid liv så länge Du vet att leva är bra för mig, och låt mig dö när Du vet att döden är bra för mig. O Allah, jag ber Dig att göra så att jag fruktar Dig hemligt och öppet, och jag ber Dig att göra så att jag talar sanning i tider av belåtenhet och ilska. Jag ber Dig att inte låta mig vara slösaktig under fattigdom eller välstånd. Jag ber Dig om fortlöpande välsignelser, och om belåtenhet utan slut. Jag ber Dig att låta mig acceptera Din dom, och om ett bra liv efter döden. Jag ber Dig om lyckan att få se Ditt ansikte och om längtan att möta Dig, utan att gå genom sjukdomar och vilseledande fitnah (prövningar). O Allah, smycka oss med utsmyckningen av tro och låt oss vara bland de som är vägledda. Prisad vare Allah, världarnas herre.

Inga kommentarer: