bismillah

I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

lördag 20 februari 2016

Älskar du Allah?
Tawheed mohabba – att vi älskar Allah mer än allt annat. Att älska Allah med hela sitt hjärta, själ, tanke, kropp är grunden i hela tron.

”Ändå finns det människor som sätter upp med gudar vid Guds sida och ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Gud. Men de troendes kärlek till Gud är starkare.”  2:165

De troende älskar Allah mer än någonting annat. Eman och kärlek till Allah går hand i hand. Så både eman och kärlek till Allah är det bästa du kan komma med på Domedagen för att rädda dig själv.

Anas bin Malik berättade om när en beduin kom till Allahs Sändebud och frågade, ”När börjar den Sista Timmen?” Allahs Sändebud svarade; ”Vad har du förberett för den?” Mannen svarade, ”Kärlek till Allah och Hans Sändebud [det är min förberedelse inför den Sista Timmen]. Han [Profeten] svarade; ”Du kommer vara bland de du älskade.” Anas fortsatte, jag älskar Allah och Hans Sändebud och Abo Bakr och Umar, och jag hoppas att få vara med dem fastän jag inte gjort allt det de gjort. (muslim 6380)

En gärning av hjärtat kan väga upp det vi inte klarar i form av gärningar. För en muslim som gör dåliga gärningar kan ändå älska Allah. Vi måste förstå att Allah har skapat oss med brister så Han förväntar sig inte att vi ska vara perfekta, men Han förväntar sig att vi ska göra vårt bästa. Bara för att någon gör fel och syndar betyder inte det att den personen inte älskar Allah. Det finns en berättelse om en sahabi som gång på gång återvände till flaskan [drack alkohol fastän det var förbjudet] och straffades för det. Till slut sa en av sahaba, hur förbannad är inte denna man, hur många gånger ska han bestraffas för detta brott? Varpå Profeten Muhammad sa, ”Förbanna inte honom för jag vet att han älskar Allah och Hans Sändebud.”

Men när vi nu ställer frågan om du älskar Allah, menar vi den form av kärlek som Han förtjänar. Älskar du Honom mer än allt annat? Den typ av kärlek som får dig att känna emans sötma.
Från Anas att profeten - salla Allâhu 'alayhi wa sallam – sade:
”Tre saker; den som innehar dem finner genom dem trons (îmâns) sötma:
Att han älskar Allah och Hans sändebud mer än någonting annat, att han tycker om en person och att han gör det endast för Allahs skull, och att han hatar att återvända till otro precis som han hatar att bli kastad i elden.” Rapporterad av: al-Bukhârî, Muslim, at-Tirmithî och Ibn Mâdjah.
Ibn Taymiyyah sa, ”Inget av Denna Världs njutningar liknar Paradisets njutningar förutom emans sötma.”  Emans sötma är inget som kan beskrivas utan det är något som måste upplevas. Det är en sann kärlek, som får dig att agera och känna.

Tecken på kärlek – en kärlekssaga

Längtan - Det första tecknet på kärlek är att man längtar efter den man älskar. Du saknar den du älskar i allt annat du gör så länge den inte är nära dig. Så den som älskar Allah, när han öppnar sin mun talar han om Honom. När han sitter tyst tänker han på Honom. När han agerar gör han det för Hans skull och när människorna ser honom så påminner han dem om Allah. Det är dessa människor som är närmast Allah.
Profeten Muhammad sa; ”Allahs awliya – de som är närmast Allah – är de som påminner om Allah när man träffar dem.”

Det är lätt att tjäna den du älskar – när du vaknar på natten av att ditt barn är allvarligt sjuk så stannar tiden, du kommer inte vända dig om i sängen och sova vidare och hoppas att hon överlever natten. Eller den som är nykär som sitter med tindrande ögon och tiden flyger förbi. En timme känns som en minut. Att tjäna den du älskar är lätt, att spendera tid tillsammans med den du älskar är lätt.
Profeten (frid över honom) brukade säga: "I denna värld är kvinnor och parfym kärt för mig, men min glädje är i bönen." Enligt en annan hadith sa han (frid över honom), "Låt oss finna ro i bönen, Åh Bilal" - han sa inte, "Låt oss få det överstökat." Tänk på det nästa gång du ställer dig inför Allah i bön, du står framför den du älskar.

De bryr sig inte om vad någon säger så länge de får vara tillsammans – som de två som precis har träffats och är villiga att rymma iväg för att få vara tillsammans när föräldrarna är emot deras äktenskap. Kärleken är blind och den tar över ditt sinne. I en hadith qudsi kan vi läsa; ”…Min tjänare närmar sig Mig med det som Jag älskar mest – de föreskrivna plikterna och Min tjänare fortsätter att närma sig genom frivilligt arbete i syfte att vinna Min kärlek. När Jag älskar honom, är Jag hans hörsel, med vilken han hör, hans seende med vilket han ser, hans hand med vilken hans slår och hans fot med vilken han går…”
Allah talar om de som älskar Honom och som Han älskar i Koranen;

”Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Gud [i deras ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom, anspråkslösa gentemot [andra] troende, omutligt fasta mot förnekarna av sanningen, [människor] som strävar och kämpar för Guds sak utan att bekymra sig om andras ogillande.” 5:54

Den första egenskapen som Allah nämner är att Allah kommer älska dem och de kommer att älska Allah. Hur kan vi uppnå denna kärlek till Allah? I Surah Imran läser vi;

”Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig." 3:31

Vi ska eftersträva att följa Profetens Sunnah i våra liv. Reflektera även över följande del i ayahn;  

”…utan att bekymra sig om andras ogillande.”

Det kan vara lätt att säga, men svårt i praktiken. Men genom att vi börjar reflektera över det så har vi kommit en bit på vägen. För varför ska vi som lyder Allah skämmas eller bry oss om vad andra tycker och tänker när vi gör det för att närma oss den vi älskar? Vi kanske blir hånade, påhoppade verbalt och fysiskt men kom ihåg att även Profeten Muhammad (frid över honom) och de första muslimerna blev hånade och trakasserade, slagna och till och med dödade.
Att håna de troende är något som troende i alla tider fått utstå, vi kan läsa i Koranen;

”De som har slagit sig till ro med sin synd försöker göra de troende till åtlöje, och när de går förbi [någon av] dem utbyter de sinsemellan menande blickar; när de sedan återvänder till de sina [fortsätter de] med sina skämt.” 83:29-31

För de som tålmodigt fortsätter sin väg till Allah och Hans Sändebud sunnah ska ta sig tid och reflektera över fortsättningen;

”På denna [Uppståndelsens] dag skall de troende kunna se med [medlidsamt] löje på dem som förnekade sanningen; [där de sitter] på tronerna [i paradiset] kommer de att bevittna [deras straff och säga till varandra:] "Har inte förnekarna fått en [rättvis] lön för sina handlingar?" 83:34-36

När Profeten Muhammad gick förbi Ammar och hans familj när de torterades höjde han sina händer och sa, ”Var tålmodiga, er plats kommer sannerligen vara i Paradiset.”

Blygsamhet - Det är naturligt att man är blyg inför den man älskar. När det är den typ av kärlek som man känner för någon som man respekterar och ser upp till.
Innan Amr ibn al-Ás dog sa han att han inte tillåtit sig se på Profeten Muhammad (frid över honom) ordentligt när han levde, på grund av den vördnad och respekt han kände för honom.

Saad ibn Zaid frågade om råd och Profeten svarade, ”Var blyg inför Allah på samma sätt som du skulle vara blyg inför en rättfärdig person från en av de rättfärdiga i din stam.”

Om du älskar Allah så måste det finnas en blyghet inför Honom. Om du rannsakar dig själv, hur blyg är du inför Allah? För att mäta din blyghet kan du granska din bön, hur tackar du Allah däri? Gör du det så fort att det inför någon annan skulle uppfattas som kränkande? Ger du varje rörelse i bönen dess rätta tid av lugn? Hur många av oss rabblar inte varje adhkaar i bönen utan vare sig tanke eller inlevelse?

Vad gör du på natten? Natten hör till de förälskade, då de äntligen får tid för varandra, men vart är du på natten när Allah kommer ner till den lägsta himlen och frågar efter de som ber om Hans förlåtelse och hjälp?

Du vet allt om den du älskar - Den som ser upp till någon i denna värld tar reda på allt om dem. Varför går skvallertidningar som smör i solsken? Så hur kan du älska Allah om du inte känner Honom eller ens försöker eller vill lära känna Honom. 

Relationen mellan människan och Allah är fascinerande. Allah har skapat allt, ändå dyrkar de annat än Honom. Han ger och de tackar andra. Han skickar ner det goda till dem dag och natt och de skickar upp sina synder morgon och kväll. Allah är den som ger och ger och förlåter, medan människan får och får och glömmer. Han vill komma närmare oss med sina gåvor medan vi drar oss längre bort från Honom.

De flesta muslimer säger att de älskar Allah, men den bäste mumin är den som Allah älskar. Sheikh ibn Uthaymen har sagt att det finns tre sätt att uppnå denna kärlek.

1.              Reflektera över Allahs välsignelser. Se dig omkring, se på dig själv och observera Allahs välsignelser, på de som verkar stora och de som verkar små. Bara det faktum att allt samspelar i en otrolig harmoni är häpnadsväckande. Ju mer du räknar desto mer finner du. De flesta av er åt idag och er kropp håller på att bryta ner det till energi så att du ska kunna fungera...Allah gör det. Du har blinkat hela dagen för att rengöra och fukta ditt öga…Allah gör det. Ta ett organ som njurarna, hur den reglerar ämnen i din kropp på ett sätt som ingen maskin eller medicin klarar av att ersätta...Allah gör det åt dig varje sekund. Du vaknade på morgonen för att Allah lät själen återvända till dig igen. Ni har säkert sett när en artist åstadkommit ett svårt stycke hur publiken ställer sig upp och klappar händerna i hyllning till en person som klarade av att trycka på några tangenter. Allah förtjänar vår hela hyllning. Människan har blivit träffad av en spirituell Alzheimers, där vi glömt vilka vi är, vad vi ska göra, vart vi är på väg, vi har förlorat kontakten med den verkliga anledningen till vårt liv här på jorden. Allah säger till oss gång på gång att reflektera över alla de tecken som finns runt omkring oss, men gör vi det?

”…och om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal. Men människan är sannerligen alltid beredd till förnekelse och synd och djupt otacksam!” 14:34

2.              Älska de gärningar som Allah älskar

”Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.” 2:222
Alla människor, muslim eller inte, tvättar sig flera gånger varje dag, när vi duschar, borstar tänderna, tvättar händerna. Som muslim går vi ännu längre genom att göra wudo innan bönen. Profeten sa även, ”…ingen kommer kunna behålla sin wudo utom en mumin (en högre form av troende.)” En välsignelse som Allah gett varje troende är det faktum att vi blir belönade för vår avsikt. Så nästa gång du tvättar dig gör det med avsikten att du gör det för Allah som älskar de som renar sig och vi vill att Allah ska älska oss. Se inte på någon gärning som obetydlig då varje god gärning för Hans skull för dig närmare din Skapare. Sök efter de gärningar som Allah älskar. 

3.              Låt tungan förbli våt med dhikr.

Utan tvekan är dhikr något som Allah älskar och som är det bästa för våra hjärtan. Utan ihåg kommandet av Allah blir hjärtat hårt och meningen med själva livet ifrågasätts. Vi ser här i väst hur människan försökt fylla detta tomrum med världsliga ting, men trots det mår de bara sämre och sämre. Ibn Taymiyyah sa, ”Ju mer än tjänare älskar sin Herre, ju mindre kommer han att älska andra objekt så de kommer bli färre i antal. Ju mindre en tjänare älskar sin Herre, desto mer kommer han att älska andra saker så de kommer bli fler i antal.”

Tänk på vilka vi är, vad är människan? Vi skapades från något som kommer ut från två orena platser, först från fadern sedan från modern. Vi skapades från en droppe som om den kom på våra kläder så skulle vi tvätta bort det. När vi äter så förmultnar maten i våra magar och kommer ut som något illaluktande i toaletten. Vi är vandrande avloppssystem. Och här går vi omkring på jorden med näsan i vädret. En människa som vänt sig från Allah är inte värd mer än en fluga eller till och med mindre då alla djuren erkänner Allah och upphöjer Honom. Men om du väljer att underkasta dig Allah höjer Han upp de troende. Helt plötsligt får människan ett värde högre än till och med änglarna som dyrkar Allah dag och natt. Skryter inte Allah om dessa människor i Quran;

”…de som avstår från sömn för att med fruktan och hopp åkalla sin Herre..” 32:16

Änglar som varken äter eller dricker men när Adams söner avstår från mat och dryck för Allahs skull är deras andedräkt bättre hos Allahs än lukten av mysk.
Du ska veta att du har ett värde hos Allah. Allah säger;

”Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er..” 2:152

SobhanAllah, Allah nämner oss när vi nämner Honom, Herren över Himlarna och Jorden. Profeten Muhammad (frid över honom) sa till Ubayy bin Kaáb att Allah sagt till honom att läsa surah Bayyinah för Ubayy. Ubayy kunde inte dölja sin förvåning så han frågade, ”Åh Allahs Sändebud, har Allah nämnt mig med mitt namn?” När Profeten svarade ja började Ubayy att gråta. 
Om du väljer att älska Allah ger Han dig ett högt värde. Hur liten din gärning än är belönas du för den. Om du kommer närmare Honom ber de änglar som håller Hans tron om förlåtelse för dig.

”De som bär upp [Guds allmakts] tron och de som omger den och sjunger sin Herres lov är fasta i sin tro på Honom och de ber Honom förlåta de troende [deras synder]: "Herre, Din nåd och barmhärtighet når överallt och Du omfattar allt med Din kunskap! Förlåt därför dem som visar ånger och följer Din väg, och skona dem från helvetets straff!” 40:7

Om du går och hälsar på din sjuka syster en stund på morgonen har du 70 000 änglar som följer efter dig och ber om din förlåtelse ända till kvällen, och om du går till henne på kvällen ber de om din förlåtelse ända till morgonen.
Om du kommer närmare Allah har till och med Profeterna bett om förlåtelse för dig. Bad inte Noh (aleihi salaam):

”Herre! Skänk oss Din förlåtelse - mig och mina föräldrar och de troende som stiger in i mitt hus och alla troende män och kvinnor!” 71:28

Ända fram till Domensdag kommer muslimer runt om vi världen läsa det påbud som Allah gav till Profeten Muhammad i Koranen:

”..be Honom om förlåtelse för dina synder och [be om förlåtelse] för alla troende män och kvinnor!” 47:19 

Jag avslutar med en dua som Profeten Muhammad brukade göra;
”Åh Allah! Jag ber om Din kärlek, kärleken från de som älskar Dig, och gärningar som resulterar i Din kärlek. Åh Allah! Gör kärleken till Dig kärare för mig än mig själv, min familj och kallt vatten.”

Källor; 
Inga kommentarer: